Seneste nyheder

Grønland: Ny turismelov (overblik)

Den igangværende debat omkring en ny potentiel turismelov i Grønland har skabt en vis grad af forvirring om, hvad der skal gælde og ikke gælde. Loven er endnu ikke vedtaget – men den foreløbige høringsperiode er dog udløbet. Baseret på det foreliggende lovforslag med bemærkninger – har vi nedenfor samlet nogle overordnede hovedelementer, som du…

Læs mere her...

Grønland: Ny overnatningsafgift

Naalakkersuisut (Grønlands Hjemmestyre) har fremsat forslag om indførelse af en overnatningsafgift i Grønland – som man også kender fra en lang række andre lande. Afgiften skal udgøre kr. 20 pr. overnatning pr. person over 18 år. Afgiften gælder som udgangspunkt overnatninger som er relateret til turisme, således at overnatning til samme person eller virksomhed af…

Læs mere her...

Kontantforbud reduceret

Fra 1. marts 2024 er grænsen for modtagelse af kontante betalinger (samlet betaling) reduceret fra kr. 20.000 til kr. 15.000. Grænsen omfatter samlet betaling for en sammenhængende ydelse eller varer. Det betyder at der ikke må ske opdeling i flere betalinger for en vare eller ydelser, der samlet overstiger den nye reducerede størrelsesgrænse. Der forventes…

Læs mere her...

2+ Revision stopper for kontanter

Med virkning fra 1. juli 2024 stopper vi hos 2+ Revision for modtagelse af kontanter som betaling. Beslutningen er truffet i overensstemmelse med de nye regler i Lov om betalinger (lov nr. 53 af 18/1/2023) § 81, stk. 4 der undtager pligten til modtagelse af kontant betaling, når betaleren ikke er forbruger. Det betyder, at…

Læs mere her...

Vigtig update: Sommerferie, telefonadgang mv.

Til trods for den manglende varme og konstante sol – så er vi gået ind i den første sommermåned. Det betyder også, at: Sommerferien nærmer sig Deadline for regnskaber og selvangivelser nærmer sig For at sikre, at vi kan imødekomme deadlines for regnskaber og selvangivelser, har vi fra 14. juni 2024 og frem til og…

Læs mere her...

Holdingselskab – hvorfor og hvordan?

Skal jeg have et holdingselskab? Der kan være mange gode grunde til at overveje et holdingselskab, f.eks. er holdingselskabet en god løsning til at smidiggøre generationsskifte i virksomheden. Samtidig giver holdingselskabet mulighed for at opsamle overskud fra din virksomhed igennem modtagelse af skattefrie udbytter. De skattefrie udbytter har 3 fordele: Holdingselskabet kan opsamle overskud uden…

Læs mere her...

Satser for 2023 og 2024

Skattesatser 2023 og 2024 Vi har samlet de mest relevante skattesatser for 2023 og 2024 nedenfor. Du kan finde flere relevante satser på Skattestyrelsens hjemmeside her.   2024 2023 Aktieindkomst – 27% skat (herover 42%) 61.000 58.900 Aktieindkomst – 27% skat, ægtefæller (herover 42%) 122.000 117.800 Beskæftigelsesfradrag 45.100 45.600 Servicefradrag (f.eks. rengøring mv.) 6.900 6.600…

Læs mere her...

Juleferie – husk inden årsskifte

Jul og nytår nærmer sig. Det betyder, at 2+ Revision (og SFAI Grønland) holder kontor og telefoner lukket i perioden: Fra og med onsdag den 20. december 2023 kl. 12:00 til og med mandag den 1. januar 2024 Vi er retur fra tirsdag den 2. januar 2024 kl. 8:30. Har du behov for at komme…

Læs mere her...

Ændring i ATP-satsen

Satsen for ATP fuldtidsansatte stiger fra 1. januar 2024 med kr. 156 pr. år. Den nye sats er herefter kr. 3.564 pr. fuldtidsansat, svarende til en samlet månedssats på kr. 297 – heraf udgør medarbejderandelen kr. 99 og firmadelen kr. 198. Bruger du lønbureauer – f.eks. Bluegarden, Danløn eller andre – så vil de nye…

Læs mere her...

Digital bogføring – tiden nærmer sig

Den nye bogføringslov, som trådte i kraft fra 1. juli 2022, nærmer sig ikrafttrædelse af en række digitale krav: Beskrivelse af bogføringssystem/proces: Er trådt i kraft ultimo 2022 Godkendelse af bogføringssystemer: januar 2024 – således at anmeldte systemer, der opfylder kravene, godkendes med virkning fra 1. januar 2024 Digital bogføring ved anvendelse af godkendt standardsystem:…

Læs mere her...

Hvordan kan du fastholde gode medarbejdere i lavsæson?

Visse brancher præges af sæsonudsving og periodiske nedgange i aktiviteterne. I sådanne tilfælde vil det ofte være nødvendigt at tilpasse medarbejderstaben, hvilken kan medføre tab af gode medarbejdere. Den generelle mangel på arbejdskraft kan bevirke, at virksomheden trods nedgang føler sig tvunget til at beholde gode medarbejdere for efterfølgende at undgå mangle på kvalificerede medarbejdere.…

Læs mere her...

Etablering i Grønland er gennemført – SFAI Grønland

Med virkning fra 1. juli 2023 er 2+ Revision’s hidtidige grønlandske aktiviteter – udøvet via afdelingskontoret i Sisimiut under navnet Revisoren i Sisimiut Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab – overdraget til vores etablerede revisionsvirksomhed SFAI Grønland Statsautoriserede Revisorer ApS. SFAI Grønland ApS indgår fortsat som en del af 2+ Revision. I forbindelse med etableringen er vi flyttet i…

Læs mere her...

Lovforslag om registrering af arbejdstid – Krav (Opdateret)

Opdateret 7. december 2023 Afledt af en EU-dom fra 2019 er der fremsat lovforslag, der stiller krav til at arbejdstageres daglige arbejdstid skal registreres i et pålideligt registreringssystem. En del brancher anvender allerede et sådant system som grundlag for en efterfølgende udfakturering af timer mv. I det omfang et sådant system alene registrere tidsforbrug, der…

Læs mere her...

Transfer Pricing

Pligten til at udarbejde og indberette transfer pricing dokumentation gælder for koncerner der ikke alene omfatter danske enheder, f.eks. udenlandske datterselskaber eller moderselskaber. Hvis den ultimative modervirksomheds samlede koncern har en balance under 125 mio.DKK eller årlig omsætning på under 250 mio.DKK er dokumentationspligten begrænset til koncerner/selskaber, der har kontrollerede transaktioner med enheder udenfor EU/EØS.…

Læs mere her...

Nye krav til digital salgsregistrering

Med virkning fra 1. januar 2024 skal udvalgte brancher, med en årlig omsætning under 10 mio.kr. opfylde en række skærpede registreringskrav vedrørende virksomhedens salg. De skærpede krav medføre grundlæggende et krav om digital registrering af salg, som sikrer skattestyrelsens adgang til salgsdata. De omfattede brancher er: Caféer, værtshuse og diskoteker mv. Pizzarier, grillbarer, isbarer mv.…

Læs mere her...

Skattetillæg selskaber

En del selskaber er fejlagtigt pålagt kontrollovstillæg på årsopgørelsen for indkomståret 2022 som følge af for sent indsendt oplysningsskema (selvangivelse). I en del tilfælde er der tale om en fejl i Skat’s systemer, idet oplysningsskema er indsendt efter 1. juli 2023, men dog indenfor den udskudt frist 25. august 2023. Hvor kontrollovstillægget er baseret på…

Læs mere her...

Sommerkonkurrence 2023: Vinderen er…

Malle Skov og Have. Vores store sommerkonkurrence som vi startede ved udgangen af juni måned, hvor vi bad om et bud på hvorfor du mener pengene bedst bruges på regnskab og skat fremfor ny mobil har kastet en vinder af sig; Malle Skov og Have – der driver virksomhed i Haderslev. Vinderen fik udover blomster…

Læs mere her...

Børsen Gazelle 2023

Hos 2+ Revision er vi stolte over, at vi netop (10. oktober 2023) har fået meddelelse om, at vi er tildelt Børsen Gazelle 2023. At blive kåret som Børsen Gazelle virksomhed bygger på 6 kriterier: Bruttofortjenesten skal udgøre mindst 0,5 mio.kr. Virksomheden skal have bestået i mindst 4 hele regnskabsår Virksomheden skal være etableret som…

Læs mere her...

Kursus: AB18 regler for byggebranchen

Er du beskæftiget med byggeri? Har du styr på AB18-reglerne i forhold til dine rettigheder vedrørende fakturering, ekstraarbejder osv. 2+ Revision er medlem af SMV Danmark og herigennem kan vi tilbyde kursus i AB18-reglerne. Har du behov for ajourføring så tilmeld dig. Du kan læse mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig.…

Læs mere her...

Selskaber: Selvangivelsesfrist udskudt

Fristen for selskabers indberetning af selvangivelse (oplysningsskema) er udskudt fra 30. juni 2023 til 25. august 2023. Fristforlængelsen kommer efter at Skattestyrelsens bagvedliggende system har været nedlukket i en periode i foråret på grund af vedligeholdelse og opdatering samt efterfølgende ustabil afvikling af systemerne – hvilket har medført mange timeouts og manglende loginadgang til indberetning.…

Læs mere her...

Regnskabskontrol – typiske fejl i regnskabet

Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets årlig beretning om gennemført regnskabskontrol for 2022 er offentliggjort. Kontrollerne er overvejende rettet mod børsnoterede virksomheder og finansielle virksomheder – hvorfor dele af observationerne også alene er rettet mod de specifikke krav der er for denne type virksomheder. Der er dog en række observationer, som også vil være relevante for virksomheder i…

Læs mere her...

Ny bogføringslov – husk beskrivelsen af din bogføring

Opdateret 23. juni 2023 Den nye bogføringslov fra 2022 er delvist trådt i kraft. Det betyder, at du skal være opmærksom på følgende nye krav til din virksomhed: Krav om procedurebeskrivelse: Kravet gælder fra 1. januar 2023 Digitalt krav til bilag, herunder opbevaring: Kravet gælder fra 1. juli 2024 (udskudt fra oprindeligt 1. januar 2024)…

Læs mere her...

Nu er det tid: Skift til MitID erhverv

NemID for erhverv, herunder medarbejdersignatur, afvikles og udgør helt senest 31. oktober 2023. Væsentlige funktioner udgår dog allerede efter 30. juni 2023, – du bør derfor allerede nu igangsætte overgangen til anvendelse af MitID erhverv, herunder løsninger for tilslutning af medarbejdere, for at undgå manglende adgang til vigtige offentlige webløsninger – f.eks. eboks, digital post…

Læs mere her...

Nye ejendomsvurderinger

Processen med de nye ejendomsvurderinger er skudt i gang. I første omgang har mange med en ejendom i landzone oplevet en fornyet vurdering og omklassifikation af ejendommen, som medfører at ejendommen klassificeres som byzone og beboelse. Effekten af omklassifikationen er, at ejendomsværdiskatterne ændres – men ejendomsskatten vil samtidig blive korrigeret afledt af den nye klassifikation.…

Læs mere her...

ESG-rapportering: Betyder det noget for mig og min virksomhed?

Der skrives og tales meget om de nye krav om ESG-rapportering som gradvist rammer erhvervslivet fra 2024 og frem. ESG omfatter politikker og måling af: Miljø/Klima Sociale ansvar Ledelse, herunder ledelsesforhold relateret til miljø og socialt ansvar ESG er således en samling af tidligere politikker og måling af miljøforhold og virksomhedens sociale ansvar, SCR. I…

Læs mere her...

A-skatter: Udskydelse af betalingsfrister

Som en del af Regeringens erhvervspakke til erhvervslivet afledt af de høje inflationsrater i slutningen af 2022 og primo 2023, er der vedtaget en midlertidig fristudskydelse for betaling af A-skatter og AM-bidrag for juni og juli måned 2023. Udskydelserne er sammensat således: Juni: Små/mellemstore virksomheder: Oprindelige frist 10. juli 2023 – udskudt til oktober 2023…

Læs mere her...

Revisor med eventyrlyst

Vi søger bemanding til vores nye kontor i Nuuk – så er du revisor med mindst 5 års erfaring indenfor branchen og mod på nye oplevelser og eventyr, så er denne mulighed noget for dig. Du vil indgå i et team med tæt løbende samarbejde med vores kontor i Danmark og vores daglige leder af…

Læs mere her...

2+ etableres permanent i Grønland

Siden efteråret 2018 har 2+ Revision været repræsenteret i Grønland igennem samarbejde med “Revisoren i Sisimiut” med kontor i Sisimiut, Holsteinsborg. Fra cirka 1. juli 2023 etablerer 2+ Revision en permanent afdeling i Grønland beliggende på H J Rinks Vej 15 i Nuuk, Godthåb. Afdelingen vil i det daglige blive drevet under navnet SFAI GRØNLAND…

Læs mere her...

2+ Revision udvider

Fra 1. marts 2023 har vi hos 2+ Revision i Haderslev udvidet organisationen med revisor HD-R Emilie Holm. Emilie er fra det sydjyske område og kommer fra en tilsvarende stilling hos andet revisionsfirma. Hos 2+ Revision vil Emilie være beskæftiget med vores revisionsopgaver for selskaber, varetage revision af andelsboligforeninger og indgå i tværfaglige teams til…

Læs mere her...

Ny revisorkandidat hos 2+ Revision

Fredag den 13. januar 2023 kunne vi hos 2+ Revision fejre, at revisor Mikkel Kristensen afsluttede sin kandidatuddannelse til revisor (cand.merc.aud). Med en kandidateksamen indenfor revision kan man efter 1 års praktisk arbejde indstille sig til den afsluttende eksamen til statsautoriseret revisor, som omfatter 2 dage med skriftlige eksamener, som ved beståelse giver adgang til…

Læs mere her...

Ny bogføringslov, digitaliseringskrav og revisorpligt (Opdateret)

OPDATERET 9. MARTS 2023: Udskydelse af krav til digitale systemer Krav til digitale bogføringssystemer afledt af den nye bogføringslov skulle træde i kraft pr. 1. januar 2023, men ikrafttrædelsen er udskudt på ubestemt tid. Kravet omfatter form- og opbevaringskravene til digitale bogføringssystemer. Udskydelsen gælder ikke kravet om beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedure, som fortsat træder i…

Læs mere her...

Værd at vide om ejendomme

Investering i fast ejendom har altid været et alternativ til penge i banken eller mere risikable investeringer i værdipapirer, herunder børsnoterede aktier. Særligt igennem de seneste år med negative indlånsrenter kombineret med et lavt renteniveau for bl.a. real- og boliglån har øget interessen for investering i fast ejendom. Det seneste års prisfald på fast ejendom…

Læs mere her...

Nyt fra din revisor: December 2022

Magasinet Nyt fra din revisor er ude for december 2022. I denne udgave kan du læse om: Godtgørelse af energiafgifter Skattemæssige forhold vedr. julefrokoster, julegaver mv. Gældskrise – rekonstruktion Fremtidsfuldmagter for virksomhedsejere Beløbsgrænse 2023 Du kan hente magasinet gratis her.

Læs mere her...

2+ Revision – Årets elevplads 2022

Det er med stolthed, at 2+ Revision i dag har modtaget bevis på, at være udpeget til årets elevplads 2022 indenfor “revision og regnskab”. Hos 2+ Revision er det vigtigt for os at skabe en fleksibel og afvekslende arbejdsplads, hvad enten man er elev eller uddannet. Vores 2. års elev Mathias Leen Jepsen har indstillet…

Læs mere her...

Lukkedag og juleferie

Vi gennemføre optimering af vores IT-software og går samtidig på kursus – derfor: Holder vi kontoret lukket hele dagen tirsdag den 6. december 2022 Det er både kontoret og vores telefoner der er lukket. Juleferie 2022/23: Dette års juleferie afvikles fra og med onsdag den 21. december 2022. Vi er retur fra uge 1/2023 -…

Læs mere her...

Covid-19 slutafregning: Frist udsat

Virksomheder der har ansøgt og modtaget Covid-19 kompensationer for tabt omsætning, lønkompensation og/eller faste omkostninger skal indberette slutafregning til Erhvervsstyrelsen via webløsningen www.virk.dk. Fristen var oprindeligt fastsat til 30. september 2022, men blev udsat til 30. oktober 2022 og er nu yderligere udsat til 30. november 2022. Indberettes slutafregningen ikke, vil hele kompensationen skulle tilbagebetales.…

Læs mere her...

Skabelon – procedurebeskrivelse bogføring

Erhvervsstyrelsen har nu frigivet deres skabelon for procedurebeskrivelse af bogføringen – til udfyldelse af de nye krav i Bogføringslovens § 6. Skabelonen er omfattende og indeholder beskrivelser udover kravene i lovens § 6, bl.a. med henblik på tillige at omfatte beskrivelse af digital bogføring og opbevaring efter lovens § 16. Skabelonen imødekommer således de kommende…

Læs mere her...

Covid-19 slutindberetning: Fristen er udsat

Fristen for indberetning af slutafregningen for modtagne Covid-19 kompensationer fra midten af 2020 og senere – omfattende kompensationer for tabt omsætning, faste omkostninger og/eller lønkompensationer var oprindeligt 30. september 2022 – men Erhvervsstyrelsen meddeler på hjemmesiden www.virk.dk nu at fristen er forlænget/udsat til 30. oktober 2022. Udsættelsen kommer efter et markant pres på styrelsens systemer…

Læs mere her...

Covid-19: Slutafregning af kompensationer

De fleste har allerede lagt Covid-19 bag sig, restriktioner, nedlukninger og kompensationsordninger er fortid. Men sådan er det ikke helt. Har din virksomhed ansøgt og modtaget kompensation efter én eller flere af ordningerne i perioden fra 1. september 2020 og frem, så skal din virksomhed slutafregne kompensationer senest 30. september 2022. Slutafregningen foregår ved, at…

Læs mere her...

Skærpede krav til brug af revisor

I forbindelse med fremsættelse af forslag til ny bogføringslov, er der samtidig fremsat nye skærpede krav til brug af revisor. Enkeltmandsvirksomheder, I/S’er og K/S’er ejet af personer og ikke-erhvervsdrivende foreninger er fortsat ikke omfattet af nogen revisor-/revisionspligt. De skærpede revisor-/revisionspligtsregler er således rettet mod selskaber m.fl., som skal aflægge en årsrapport der indsendes til Erhvervsstyrelsen.…

Læs mere her...

Digital bogføring – ny bogføringslov

Lovforslag om ny bogføringslov er nu fremsat – L 163. Lovforslaget har været i offentlig høring og er nu sendt til høring mv. i Folketingets erhvervsudvalg med henblik på at lovforslaget kan 3. behandles og vedtages senest 1. juni 2022. Den nye bogføringslov vil påvirke alle virksomheder i Danmark der er omfattet af bogføringspligten. Som…

Læs mere her...

Vi holder påskelukket

I lighed med tidligere år har vores kontor i Haderslev lukket i påskeugen. Det betyder, at kontor og telefoner er lukket fra og med mandag den 11. april 2022 til og med onsdag den 13. april 2022. Vi er retur fra tirsdag den 19. april 2022 kl. 8:30. Har du akut behov for at kontakte…

Læs mere her...

Frist for årsrapporter forlænget

Aktie- og anpartsselskaber, erhvervsdrivende foreninger og fonde skal årligt indsende deres årsrapport til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen. Offentliggørelsen sker via www.cvr.dk, hvor årsrapporterne er offentligt tilgængelige og gratis kan læses/hentes. Årsrapporter for selskaber m.fl. skal godkendes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb og skal herefter indsendes til styrelsen senest 7 dage efter godkendelsen (efter fast praksis).…

Læs mere her...

Covid-19: Slutafregning udskudt

Fristen for ansøgning af de sidste Covid-19 kompensationsordninger for perioden frem til 28. februar 2022 nærmer sig; Fristen er 31. marts 2022. Ansøgning sker via www.virk.dk. Alle kompensationer skal slutafregnes – den oprindelige frist var 30. juni 2022 – men fristen er nu udskudt til 30. september 2022. Slutafregning sker ved login via www.virk.dk -…

Læs mere her...

Selskaber: A’conto skat 3. rate

Driver du selskab, har du mulighed for at indbetale ekstra selskabsskat før opkrævning af eventuelle restskatter. Det kan være aktuelt, hvor selskabets overskud overstiger den forventning der var ved fastsættelse af ordinære a’conto selskabsskatter der er opkrævet og betalt henholdsvis 20. marts og 20. november. De 2 ordinære rater 20. marts 2021 og 20. november…

Læs mere her...

Aktuelle satser 2021 + 2022

For 2021 og 2022 er følgende generelle skatte- og beløbsgrænser mv. gældende: Angivet i DKK – med mindre andet er angivet 2022 2021 Aktiegevinster/udbyttegrænse for 27% skat 57.200 56.500 Beskæftigelsesfradrag 41.600 40.600 Håndværkerfradrag – håndværksydelser* 12.900 25.000 Håndværkerfradrag – serviceydelser 6.400 25.000 Skattefrit jubilæums-/fratrædelsesgodtgørelse 8.000 8.000 Øvrige lønmodtagerudgifter – fradragsloft 6.600 6.500 Fradrag for rate-/liv…

Læs mere her...

VIGTIG INFO: Ændringer i bogførings- og regnskabsloven

Som en del af en politisk aftale mellem Regeringen og en række af folketingets øvrige partier, er der fremsat forslag om ændring i årsregnskabsloven og bogføringsloven. Ændringerne har væsentlig betydning for langt de fleste virksomheder og øvrige omfattet af enten årsregnskabsloven eller bogføringsloven fra 2022. Ændringerne omfatter: Årsregnskabsloven: Frist for godkendelse/indsendelse af årsrapport forlænges fra…

Læs mere her...

COVID-19: Aktuelle slutafregninger

Kompensationer for perioden 11. marts – 31. august 2020 (forår/sommer 2020) skulle indberettes til Erhvervsstyrelsen i løbet af efteråret – absolut sidste frist er 17. december 2021 for disse slutafregninger. Kompensationer for perioden 1. september 2020 – 30. juni 2021 skulle ifølge de oprindelige bekendtgørelser slutafregnes/indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 15. december 2021 – men fristen…

Læs mere her...

COVID-19: Nye kompensationer

Den tiltagende Covid-19 smitte har medført nye restriktioner, og afledt heraf er dele af de tidligere kompensationsordninger genåbnet med kompensationsperiode fra 1. december 2021 og foreløbigt frem til og med 28. februar 2022. De genåbnede ordninger omfatter: 100% kompensation til tvangslukkede virksomheder, primært omfattende diskoteker mv. Kompensation for faste omkostninger, hvor der forventes et omsætningstab…

Læs mere her...

Job hos 2+ Revision

Hos 2+ Revision oplever vi fortsat en markant tilgang af opgaver – vi søger derfor nye kollegaer til at være en del af væksten og udviklingen. Er du revisor med flere års erfaring fra revisor- eller regnskabsbranchen, så er denne mulighed måske noget for dig. Vi søger nye kollegaer, der matcher følgende profil: Engageret og…

Læs mere her...

COVID-19: Slutafregning, frist udskudt

Har din virksomhed modtaget Covid-19 kompensationer i perioden mellem 9. marts 2020 og 31. august 2020, så skal din virksom på www.virk.dk slutindberette faktiske data for ansøgningsperioden. Fristen for indberetning er 30. september 2021, men dog netop i realiteten udskudt til 31. oktober 2021 – idet nye regler lemper sanktionen ved manglende rettidig indberetning, således…

Læs mere her...

Moms- og A-skattelån: Tilbagebetaling udskudt

Ny bred politisk aftale medføre, at at fristen for 2 aktuelle Coronalån med forfald 1. november 2021 og 1. februar 2022 er begge udskudt – ny frist for tilbagebetaling er 1. april 2022. Aftalen indeholder endvidere en midlertidig adgang til, at afdragsordninger vedrørende skyldige beløb på skattekontoen kan afvikles over 24 måneder – imod normalt…

Læs mere her...

COVID-19: Husk fristen for slutafregning

Fristen for slutafregning af Covid-19 kompensationer nærmer sig. Slutafregningen medføre, at du som modtager af kompensation skal: Opgøre og indsende oplysninger om realiserede forhold (f.eks. omsætning, faste omkostninger, hjemsendte medarbejdere) Bekræfte indtastede data I visse tilfælde tilpasse vilkår for oprindelige ansøgning (f.eks. afkortning af ansøgningsperiode fra 4 til 3 måneder) Fristerne for slutafregning – som…

Læs mere her...

PAS PÅ: Falske mails

Der er i øjeblikket stor mailaktivitet, hvor der udsendes et stort antal mails fra afsendere der udgiver sig for at være mails fra Microsoft, energiforsyning (f.eks. Ørsted), SKAT og andre afsendere – som kan virke plausible for modtageren. De typiske meldinger i disse mails, er oplysning om: Alert: Password expire (password udløber) Ventende betalinger: Du…

Læs mere her...

COVID-19: Frist for ansøgning udskydes

Fristen for ansøgning om kompensation for faste omkostninger for perioder der afslutter 28. februar 2021 har hidtil været 31. august 2021, men Erhvervsstyrelsen har netop meddelt – at fristen udskydes til 31. oktober 2021. Der er ikke andre ansøgnings- og slutindberetningsfrister der aktuelt er udskudt, det betyder de aktuelt gældende frister er således: Kompensation for…

Læs mere her...

Ændring i grønlandsk selskabslov

Fra 1. januar 2022 sker der ændringer i den grønlandske selskabslov – der grundlæggende medfører, at selskabsreglerne integrere del af de bestemmelser som allerede er indført for danske selskaber. Ændringerne medføre: Krav om ejerregistrering udvides til OGSÅ at omfatte reelle ejere (i dag kun legale ejere). Kravet opstår, for personer der ejer mere end 25%…

Læs mere her...

2+ Revision bliver global igennem SFAI

Hos 2+ Revision oplever vi oftere og oftere, at vores kunder har behov for sparring og rådgivning der retter sig mod udenlandske forhold – samtidig med at vi i stigende grad også opsøges af udenlandske virksomheder med interesse for etablering i Norden, herunder Danmark og Grønland. For at sikre, at vi også i fremtiden kan…

Læs mere her...

Ferietid

Årets nybagte studenter, varme og solskin kombineret med regnskyl vidner om, at det atter er sommer. Men igen i år mangler der noget! Lyden af musik, lyden af glade mennesker, lyden af festival. Vi glæder os til næste år sammen med resten af det sønderjyske at fejre musikken på verdens hyggeligste festival; Kløften Festivalen. Hos…

Læs mere her...

Nye regler om revisor-/revisionspligt mv.

Der er indgået en politisk aftale om skærpelse af kravene om anvendelse af revisor og for visse virksomheder udvidede krav om revisionspligt af virksomhedernes årsrapporter. Målet med den nye politiske aftale er bl.a. at skærpe indsatsen overfor skatte- og momssnyd. Den nye aftale medføre, at flere virksomheder bliver forpligtet til at anvende en statsautoriseret eller…

Læs mere her...

Udskudte frister, A-skatte- og momslån mv.

(OPDATERET 4. JUNI 2021) Som følge af Coronarestriktionerne fra nytår og henover foråret, er en række frister vedr. regnskaber og skatteforhold udskudte – bl.a. afledt af, at der samtidig er en række aktuelle frister vedr. Coronakompensationer. De aktuelt gældende frister er: Godkendelse af årsrapporter for selskaber, erhvervsdrivende fonde, erhvervsdrivende foreninger mv. for regnskabsår der afsluttes…

Læs mere her...

Slutindberetning Covid-19 kompensationer (opdateret)

(OPDATERET 2. JUNI 2021) Har din virksomhed ansøgt og modtaget kompensation efter en eller flere hjælpeordninger i én eller flere perioder, der er afsluttet senest 31. august 2020 – så er det snart tid til, at din virksomhed skal slutindberette faktiske realiserede oplysninger. Fristen for slutindberetning er netop forlænget til 30. september 2021. Alle virksomheder,…

Læs mere her...

Grønlands-kontoret: Ny adresse

Vores kontor i Grønland – Revisoren i Sisimiut – har fået ny adresse: Aqqusinersuaq 91, Box 223, 3911 Sisimiut Postboksnummeret 223 er uændret, ligesom kontorets P-nummer fortsat er 1025085856. Du kan kontakte kontoret på telefon +299 527627 eller mail revisor@oxenvad.gl eller info@2plus-revision.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen i de nye lokaler.

Læs mere her...

Nyt fra din revisor

Magasinet Nyt fra Din Revisor er udkommet. Du kan i marts-udgaven læse om: Forskelle i moms- og skattemæssig behandling af udvalgte udgifter Registreringsafgift ved kørsel i mandskabsvogne Bitcoins – gevinster og tab SMVdanmark Erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger Du kan hente magasinet her.

Læs mere her...

COVID-19: Kompensationer forlænget

De generelle kompensationsordninger er forlænget frem til og med 5. april 2021 som følge af Regeringens genåbningsplan. Genåbningen omfatter foreløbigt fra 1. marts 2021: Udsalgsbutikker med et butiksareal under 5.000 m2 Udendørs fritids- og kulturaktiviteter – med visse restriktioner (antal, krav om negativ test mv.) Afgangsklasse (9. og 10. klasser) samt efterskoler og højskoler i…

Læs mere her...

Moms og A-skattelån (nye ordninger)

Der er vedtaget lov om A-skattelån og indgået politisk aftale om ny momslåneordning. A-skattelån: Virksomheder som løbende indeholder og betaler A-skat og AM-bidrag, kan ansøge om et såkaldt A-skattelån. Lånets hovedstol – det der maksimalt kan lånes – er 3 måneders gennemsnitlig indeholdt A-skat og AM-bidrag, baseret på indberetninger i februar og marts 2021. Eksempel:…

Læs mere her...

Coronalån med statsgaranti

Du kan ansøge om Coronalån med statsgaranti. Statsgarantien er tilvejebragt igennem Vækstfonden, der dækker 90% af lånet. Forudsætningen for et statsgaranteret Coronalån er, at din virksomhed skal opleve fald på mindst 30% i omsætning som følge af Coronavirus, f.eks. som effekt af restriktioner. Statsgaranterede Coronalån kan fås igennem dit pengeinstitut – under forudsætning af, at…

Læs mere her...

Covid-19: Skærpede krav om brug af værnemidler

Fra mandag den 8. februar 2021 skærpes kravene til anvendelse af værnemidler – mundbind eller visir. Det medfører, at de nuværende regler om mundbindskrav i detailhandlen udvides til også at omfatte engrosbranchen (eller B2B-sektoren). Konkret betyder det, at når f.eks. en håndværker henter varer i byggemarkedet, så skal dette ske ved brug af værnemidler –…

Læs mere her...

Selskabsskat – husk a’conto skatten

Skattestyrelsen har netop udsendt meddelelse om opkrævning af a’conto selskabsskat til alle danske selskaber, dog bortset fra selskaber der indgår i sambeskatning med andre selskaber. Den ordinære a’conto selskabsskat skal betales således: 1. rate: Indbetalingsperiode 1. marts – 22. marts 2021 2. rate: Indbetalingsperiode 1. november – 22. november 2021 Ønsker du at indbetale frivilligt…

Læs mere her...

Kontante betalinger for varer og ydelser

Din virksomhed må maksimalt betale kr. 8.000 inkl. Moms for varer eller ydelser. Har du køb der overstiger dette beløb, skal indbetalingen være digital. Er indbetalingen kontant, skal du sende besked (indberette) transaktionen via TastSelv på www.skat.dk som ”Kontanthandel”. Indberetter du ikke kontante betalinger der overstiger grænsen – kr. 8.000 inkl. Moms – mister du…

Læs mere her...

Ny låneadgang hos SKAT

Den hidtidige momslåneordning ophørte (ansøgningsfrist udløb) den 18. december 2020. De eksisterende låneordninger vedr. moms skal tilbagebetales senest 1. november 2021. Der er politisk fremsat lovforslag om ny adgang til optagelse af et såkaldt A-skatte lån for virksomheder. Ordningen medføre, at virksomheder kan optage rentefrit lån hos SKAT for et beløb svarende til de i…

Læs mere her...

Corona: Overblik kompensationsmuligheder (Opdateret)

Opdateret 14. januar 2021 Afledt af de seneste restriktioner til imødegåelse af smittespredning af Covid-19 – er der etableret og forlænget en del hjælpepakker rettet mod erhvervslivet. Ordningerne er både rettet mod virksomheder mv. som er særligt ramt af udvidede restriktioner, f.eks. forsamlingsbegrænsningen – men også mere generelle ordninger som følge af omsætningstab, åbningsforbud osv.…

Læs mere her...

Corona: Nye restriktioner fra 17. december 2020 (overblik)

Opdateret den 29. december 2020: Fra 17. december 2020 og frem til og med foreløbigt 17. januar 2021 er indført en række nye restriktioner til imødegåelse af smittespredningen. Restriktionerne omfatter: Storcentre og butikker heri skal holdes lukket fra og med den 17. december 2020 (det gælder ikke butikker med adgang direkte fra gaden) Byggemarkeder, boligcentre,…

Læs mere her...

Jul 2020

Hos 2+ Revision holder vi kontoret lukket for juleferie i perioden fra og med fredag den 18. december 2020 kl. 12:00. Vi er retur med frisk energi fra mandag den 4. januar 2021 kl. 8:30. Vores telefoner er lukket i samme periode. Har du akut behov for kontakt, så skriv til os på info@2plus-revision.dk -…

Læs mere her...

Covid-19 / Hjælpepakker – update

Opdateret: 11. december 2020 Folketinget har vedtaget en række tiltag og initiativer vedr. den stigende smitte – som afføder nye muligheder for at søge kompensationer samt håndtering af allerede søgt og modtaget kompensation. Vi giver dig her et kort overblik: Eksisterende ordninger fra sommer og sensommeren er foreløbigt forlænget til 31. januar 2021 (gælder ordninger…

Læs mere her...

Corona/Hjælpepakker: Nye frister

Opdateret: 19. august 2020 Fristerne for ansøgning – eller genansøgning – om kompensation efter Covid-19 hjælpepakkerne er blevet forlænget, generelt til 30. september 2020 – dog med visse undtagelser. Hvis du vil have et opdateret overblik over ordningerne og fristerne, kan du finder opdateret overblik her – udarbejdet af Revisupport, som tillige har udviklet værktøjer…

Læs mere her...

ADVARSEL: Tysk virksomhedsdatabase

2+ Revision er via forskellige kilder blevet orienteret om, at flere virksomheder, foreninger mv. der er registreret i CVR-registeret, har modtaget et brev fra VAT Identification Number Register related to the European General Data Protection Regulation (GDPR), der drives af en tysk virksomhed ved navn Your Business at Net GmbH. Brevet er adresseret til virksomheden…

Læs mere her...

Nyt fra din revisor…

Magasinet “Nyt fra din revisor” for juni 2020 udgives af foreningen Danske Revisorer. I juni-nummeret kan du bl.a. læse om ferie i overgangsordningen, skattemæssige konsekvenser af udskudte frister afledt af Coronakrisen og meget mere. Du kan hente magasinet gratis her.

Læs mere her...

Kontrollerede transaktioner – oplysningskrav

I efteråret 2019 blev reglerne for oplysning om kontrollerede transaktioner ændret. Definition af kontrollerede transaktioner og den berørte personkreds er uændret, hvorimod kravet om oplysning om transaktionerne på oplysningsskemaet (selvangivelsen) er tilpasset fra indkomståret 2019. De tidligere grænser på 5 mio.kr. for virksomheder og kr. 5.000 for hovedaktionærer er ved lovændringen ophævet. Det betyder, at…

Læs mere her...

Fristforlængelser på grund af Coronakrisen

Som følge af Coronakrisen er en lang række frister for både regnskabs- og selvangivelsesindsendelse ændret/udskudt, ligesom betalinger og indberetning af skatter/afgifter er ændret – senest ved vedtagelse af L 199 den 9. juni 2020. Fristen for gennemførelse af skattefrie virksomhedsomdannelser er som en af de markante skatteforhold ikke udskudt – det betyder at en skattefri…

Læs mere her...

Skal du etablere virksomhed/selskab?

2+ Revision samarbejder med Selskabsreg ApS – der er en virksomhed der yder assistance med oprettelse af selskaber samt sælger færdigregistrerede selskaber. Står du overfor at skulle etablerer nyt selskab (aktie- eller anpartsselskab) kan du via 2+ Revision’s samarbejde med Selskabsreg nemt og hurtigt få etableret dit nye selskab – til konkurrencedygtige priser. Hvad skal…

Læs mere her...

Kristi Himmelfartsferie

Som tidligere år har vi valgt at holde kontoret lukket dagen efter Kristi Himmelfarts dag – fredag den 22. maj 2020. Du kan altid kontakte os på mail info@2plus-revision.dk. Vi er retur fra mandag den 25. maj 2020.

Læs mere her...

Omdannelse af iværksætterselskaber

15. april 2019 blev det vedtaget, at iværksætterselskaber skal udfases – således at eksisterende iværksætterselskaber skal være omdannet til enten aktie- eller anpartsselskab senest 15. april 2021. Den praktiske omdannelse sker ved, at iværksætterselskabets formue (egenkapital) opgøres til mindst kr. 40.000, svarende til kapitalkravet for et anpartsselskab. Opgørelsen af formuen sammensættes af den oprindeligt indskudte…

Læs mere her...

COVID-19: Opdateret overblik hjælpepakker

Hjælpepakkerne til erhvervslivet ændrer sig løbende. Vi har nedenfor oplistet hovedlinjerne, herunder vilkår og dokumentationskravene til de 3 primære ordninger. Der er den 18. april 2020 indgået politisk aftale om ændringer (forbedringer) af ordningerne. Disse ændringer er indarbejdet i oversigten. Der er samtidig lavet en ny ordning for modtagere af både A- og B-indkomst, hvor…

Læs mere her...

COVID-19: Aktuelle tiltag, påbud og hjælpepakker (overblik)

Opdateret 8. april 2020: Der tilgår mange informationer i disse dage vedrørende påbud, anbefalinger og hjælpepakker – som en konsekvens af Coronasmitte og bestræbelserne på at begrænse smittespredningen. Mange af disse initiativer, påbud medfører restriktioner for virksomheder, foreninger, organisationer m.fl. Som følge heraf mister virksomhederne indtjening. Den manglende indtjening og heraf afledt akutte likviditetsudfordring, forsøges…

Læs mere her...

COVID-19: Ansøg om kompensation for omsætningstab

Kompensationsordning for omsætningstab som følge af Covid-19 er åbnet på www.virk.dk den 1. april 2020. Kriterier for ansøgning er: Maksimalt 10 fuldtidsansatte, ekskl. ejere og evt. medarbejdende ægtefælle Månedlig omsætning på mindst 10.000 kr. (målt på regnskabsåret 2019) Omsætningstab på mindst 30% i forhold til samme periode sidste år (9/3 – 8/6 2019, eller tilnærmet…

Læs mere her...

COVID-19: Forlænget frister for regnskaber og selvangivelser

Den 31. marts 2020 meddelte Erhvervsministeriet at fristerne for selskabers indsendelse af årsrapporter (afsluttet 31/12 2019) er forlænget fra 31. maj 2020 til 31. august 2020. De anførte frister er seneste dato for godkendelse af årsrapporterne på en ordinær generalforsamling – hvorefter årsrapporten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen (CVR) snarest herefter (max. 7 dage efter godkendelsen).…

Læs mere her...

Coronavirus – hvad er status

I disse dage – og i særdeleshed ovenpå Regeringens meget omfattende tiltag udmeldt den 11. marts 2020 – kommer der mange informationer og er meget at forholde sig til vedrørende Coronavirus (Covid-19). Vi har i denne nyhed valgt at give en kortfattet update på, dels hvorledes vi de kommende uger vil håndterer Regeringens anbefalinger samt…

Læs mere her...

Skattekalenderen 2019 (foråret 2020)

Officielt blev der fra 9. marts 2020 adgang til årsopgørelserne hos SKAT for 2020. Reelt var der allerede fra 6. marts 2020 adgang til årsopgørelsen. Hvad sker der fra nu af? Årsopgørelserne ligger klar til gennemsyn på skattemappen (www.skat.dk) frem til ultimo marts 2020. I denne periode er der adgang til at ændre og tilføje…

Læs mere her...

Nye krav, der rammer selskaber

Der er vedtaget en række ændringer i love og praksis, som påvirker drift igennem selskab: Hvidvaskforhold Regler og love vedrørende hvidvaskreguleringen – herunder underretningspligten – er blevet skærpet på en række områder, som påvirker selskaber mv.: Revisor skal fremover underrette SØIK (Bagmandspolitiet) når der er uoverensstemmelse mellem CVR-registrets oplysninger om reelle ejere og de faktiske…

Læs mere her...

Finanslov 2020

Regeringen har sammen med sit parlamentariske flertal fremlagt en Finanslov 2020. I nedenstående kan du i overbliksform finde de mest relevante forhold, for dig der driver selvstændig virksomhed mv. Bo- og arveafgift Boafgiften – der under den tidligere regering har været under nedtrapning til 4 % (imod oprindeligt 15 %) – er med finanslov 2020…

Læs mere her...

Bestil GDPR-tjek inden årsskiftet

Vi har valgt at forlænge vores black friday tilbud – så det nu gælder indtil årsskiftet. Vi tilbyder at gennemgå dine GDPR-forhold (persondatapolitikker) for kr. 1.800 ekskl. moms, hvis GDPR-tjekket bestilles inden årsskiftet 2019/20. Bestilles tjekket efter 31. december 2019 er prisen kr. 2.400 ekskl. moms. GDPR-tjekket udføres efterfølgende, som udgangspunkt i januar eller februar…

Læs mere her...

Værd at være opmærksom på inden årsskiftet

Juletid og nytår er tiden, hvor de sidste aktiviteter og overvejelser – der kan påvirke 2019 – skal planlægges og gennemføres. Vi har nedenfor samlet de vigtigste forhold, du skal være opmærksom på før årsskiftet: Julegaver til personale Du må give dine medarbejdere julegaver til en samlet værdi på op til kr. 800. Har du…

Læs mere her...

Juleferie 2019

Julen nærmer sig – året 2019 bliver snart til “dengang i 2019”. Hos 2+ Revision holder vi juleferie fra den 20. december 2019 kl. 12:00 og er retur igen fra 2. januar 2020 kl. 8:30. Har du behov for kontakt i juleferien, kan du kontakte os på info@2plus-revision.dk. Vi ønsker alle vore kunder, samarbejdspartnere og…

Læs mere her...

Forhøjelse af bo- og arveafgift

Skatteministeren har den 20. november 2019 fremsat det længe ventede – og frygtede – lovforslag, som tilbageruller den tidligere vedtagne nedsættelse af bo- og arveafgiften fra oprindeligt 15 % til 4 % i 2020 (2019: 5 %). Lovforslaget indebære, at bo- og arveafgiften for transaktioner gennemført fra 1. januar 2020 forhøjes til 15 % -…

Læs mere her...

Undskyld, vi roder

I perioden frem mod månedens udgang kan du opleve flyttekasser og lidt rod på vores kontor i Storegade 88, Haderslev. Det beklager vi naturligvis, men vi arbejder på højtryk for at være klar til at rykke til vores nye lokaler på Bygnaf 15, Haderslev. Flytningen gennemføres den 26.-27. september 2019, hvor vi holder lukket på…

Læs mere her...

Har du styr på dine persondata?

Den 25. maj 2018 blev nye og mere restriktive krav til persondatabeskyttelse indført – som en direkte effekt af ny EU-forordning. Formålet med de nye bestemmelser er, at sikre at man som forbruger i en stadig mere digital og global verden har den uforbeholdne ret og adgang til egne data, som kan klassificeres som personfølsomme.…

Læs mere her...

Lav et budget – og brug det aktivt

De fleste ejerledere og iværksættere har hørt om det – og har forsøgt sig med det! Budgettering – en ofte besværlig, tidskrævende og ineffektiv administrativ byrde, som alene motiveres af udsigten til, at banken siger JA til en ny kredit, fastholdelse af kredit eller udvidelse af eksisterende facilitet. Hos 2+ Revision har vi valgt at…

Læs mere her...

Vi behandler dine data

Hos 2+ Revision behandler vi data fra personer og virksomheder. Det gør vi dels igennem modtagelse og behandling af informationer direkte fra vores kunder og dels igennem adgang til at indhente data fra myndigheder – ofte CVR og SKAT. Når vi bruger kundernes oplysninger (data) passer vi godt på dem. Data opbevares digitalt igennem vores…

Læs mere her...

Bliv up-to-date på bogføring

Er du ny med egen bogføring – eller ønsker du at blive bedre i anvendelse af Economic – eller vil du blot forbedre regnskabsaflæggelsen og “overtage” dele af revisors klargøring til regnskab, så har vi sammen med PK KURSER skræddersyet en række relevante kurser for dig: Bogføring for begyndere, den 9. september 2019 Udvidet bogføring/Economic…

Læs mere her...

Nye tider: Nyt navn og ny adresse

I foråret 2019 skiftede OL Revision Haderslev juridisk navn til 2+ Revision, reelt et skifte tilbage til kontorets oprindelige navn. For vore kunder og samarbejdspartnere har dette ikke hidtil haft den store betydning, idet vi fortsatte med at drive virksomhed under navnet OL Revision Haderslev. Fra den 26. september 2019 ændres dette – da vi…

Læs mere her...

Salg ejendom – værd at vide

Ejer du fast ejendom, som anvendes til udlejning eller på anden måde anvendes til erhverv – skal du være opmærksom på, at ejendommen som udgangspunkt er skattepligtig. Det betyder, at du skal beskatte en eventuel gevinst ved salg af ejendommen – et tab kan fratrækkes i fremtidige gevinster ved salg af ejendom (tabet giver altså…

Læs mere her...

Studietid er forældrekøbstid

28. juli 2019 er den magiske dato. Det er datoen, hvor forløsningen for adgang til drømmestudiet afsløres. Studietid og også forældrekøbstid. Traditionen tro skal der etableres fast bopæl for de studerende når studierne starter fra september – eller fra januar semestret. Enten medføre det indgåelse af dyre lejekontrakter i private udlejningsejendomme, leje af kollegieværelse eller…

Læs mere her...

Pas på – falske mails fra SKAT

Så er den gal igen. Flere har indberettet modtagelse af mails, hvor SKAT står som afsender og mailen indeholder tillige logo fra SKAT. Ifølge mailen har du skat tilgode, efter en “beregning af din finanspolitiske aktivitet”. Først og fremmest vil du aldrig modtage konkret information pr. mail om, at du har penge tilgode eller at…

Læs mere her...

Skal du etablere virksomhed/selskab?

OL Revision Haderslev samarbejder med Selskabsreg ApS omkring rådgivning og assistance vedrørende etablering af virksomhed – eksempelvis selskab. Overvejer du etablering af selskab, så kan vi bistå dig igennem processen og sikre, at dit nye selskab bliver hurtigt og korrekt registreret og får tildelt et CVR-nummer samt eventuelle registreringer for moms, lønsum og arbejdsgiverforhold. Du…

Læs mere her...

Kommende kurser for kunder og samarbejdspartnere

I samarbejde med PK Kurser tilbyder OL Revision Haderslev og Vandværkernes Revision en lang række inspirerende kurser. Som OL-kunde får du 10 % rabat på disse kurser. Kommende kurser, som kan være relevante for dig som kunde og/eller samarbejdspartner: Fonde og foreninger: Er du kasserer i en forening, bestyrelsesmedlem i en fond eller på anden…

Læs mere her...

Kommende frister og vigtige datoer

Fristen for indberetning af selvangivelse (oplysningsskema) for selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber, der har regnskabsafslutning 31. december 2018 nærmer sig. Selvangivelserne skal indberettes senest 1. juli 2019. Der tillægges kontrollovstillæg samt gebyr og renter, ved for sen indberetning. Har din virksomhed været uden aktivitet, skal du fortsat indberette – da indberetningspligten gælder uanset aktivitetens omfang, så…

Læs mere her...

Firmakørsel i varebiler

Har du en varebil i din virksomhed (eller i dit selskab), og anvendes denne til firmakørsel – f.eks. kørsel af gods til/fra byggeplads, montørbil mv. – så skal varebilen fra 1. juli 2019 særskilt registreres for firmakørsel i Motorstyrelsen. Kravet omfatter alle varebiler (gulplade) i vægtklassen 2-3,5 tons (totalvægt). Der er samtidig nye krav for…

Læs mere her...

Generationsskifte – så er det nu!

I 2017 vedtog Folketinget en ny lov, hvorefter bo- og gaveafgiften blev nedsat ved overdragelse af familievirksomheder og familieaktier. Normalafgiften er 15 %, men som følge af loven fra 2017 er afgiften i 2019 “kun” 6 %. Med det ændrede politiske landskab siden valget, er der meget der taler for et skift i regeringsmagten. I…

Læs mere her...

Sommerferie 2019

Sommerferien nærmer sig. Fra fredag den 28. juni 2019 starter skolernes sommerferie. Hos OL Revision Haderslev holder vi kontoret ferielukket i ugerne 28, 29 og 30. Vi er tilbage fra mandag den 29. juli 2019 kl. 8:30. Har du behov for kontakt til os i ferien, kan du skrive en mail til din faste kontakt…

Læs mere her...

1 år med GDPR – Bøderegnen er igang

Den 25. maj 2018 indførtes de nye betydeligt skærpede GDPR-regler – eller databeskyttelsesregler. Blandt de nye regler er krav om, at kundedata på ophørte relationer skal slettes efter 5 år. Datatilsynet foretager allerede i dag kontroller af, om reglerne efterleves af virksomhederne. Senest har en kontrol hos Ilva/Idémøbler medført en politianmeldelse og et bødekrav på…

Læs mere her...

Navneskift hos OL Revision Haderslev

Som led i en ny langsigtet virksomhedsstrategi, har OL REVISION HADERSLEV juridisk ændret virksomhedsnavn til 2+ REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB. Hvad betyder navneskiftet så. Faktisk intet på nuværende tidspunkt – dog skal du blot være opmærksom på som kunde, at når du giver os autorisation til SKAT eller vælger os, som generalforsamlingsvalgt revisor og laver anmeldelsen…

Læs mere her...

Kristi Himmelfart

Vi har valgt at følge pengeinstitutterne og mange andre virksomheders eksempel – hvorfor vores kontor holder lukket fredag den 31. maj 2019 (dagen efter Kristi Himmelfartsdag). Det betyder, at vi holder kontoret lukket fra onsdag den 29. maj 2019 kl. 16 og er tilbage fra mandag den 3. juni 2019 kl. 8:30. Du er naturligvis…

Læs mere her...

OL Revision Haderslev støtter musikken

OL Revision Haderslev støtter musikken. I 2019 er vi VIP-sponsor ved Kløften Festivalen – find vores store annonce i dette års program, side 26. Vil du vide mere om kløften finder du information her. Du kan også hente det trykte program hos os – vi udlevere dette års programmer fra vores reception; Storegade 88, 1.,…

Læs mere her...

Giv din revisor adgang til skatteoplysningerne

Når vi skal assistere dig, din ægtefælle og din virksomhed – herunder evt. dit selskab – med udarbejdelse af regnskab, indberetning af selvangivelse og skatteberegning, har vi brug for adgang til din skattemappe. Med adgang til skattemappen får vi adgang til at hente indkomstoplysninger, indberette selvangivelser og evt. anmode SKAT om ændringer i tidligere indberetninger.…

Læs mere her...

Skal du etablere nyt selskab?

OL Revision Haderslev har igennem mange år assisteret med stiftelse/oprettelse af selskaber – aktie-, anparts- og partnerselskaber. Vi samarbejder med SELSKABSREG, som har specialiseret sig i udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter og registrering af selskaber via virk.dk. Har du brug for et selskab, så hent vores blanket her, udfyld denne og send den retur til os…

Læs mere her...

Brug for kapital/finansiering

Mange nye og komplekse regler kombineret med en fortsat overforsigtighed i den traditionelle bankverden medføre, at det at søge ny kapital/finansiering eller blot tilpasse/udvide de eksisterende faciliteter i et pengeinstitut, kan kræve en stor indsats igennem udarbejdelse af dokumenter, budgetter osv. Herudover oplever de fleste ejerledere/virksomhedsindehavere en uforholdsmæssig lang ekspeditionstid – herunder svartider – på…

Læs mere her...

Slut med IVS’er (Iværksætterselskaber)

Den 9. april 2019 vedtog Folketinget loven, der afskaffer IVS’erne (Iværksætterselskaberne) og samtidig reducere kapitalkravet for ApS’er (anpartsselskaber). Loven træder i kraft fra mandag den 15. april 2019. Det betyder, at det fra denne dato ikke længere er muligt at stifte IVS’er – men der kan fortsat uhindret ændres i de bestående IVS’er. Alle IVS’er…

Læs mere her...

Læs magasinet “Nyt fra din revisor”

OL Revision Haderslev er medlem af FDR – Foreningen af Danske Revisorer. Foreningen udgiver magasiner “Nyt fra din revisor”, som du kan finde her. I denne udgave af magasinet sættes fokus på beskatning af fri bil, offentlig gæld (Gældsstyrelsen) samt fradrag, du skal huske på din selvangivelse. God læselyst.

Læs mere her...

Advarsel – Falske mails fra NETS

Mange modtager i øjeblikket mails, som umiddelbart ser ud som om de udsendes fra NETS – afsendt fra en mailadresse benævnt support@netts.com, som ikke er Nets’ korrekte mailadresse. De falske mails indeholder besked om, at der er transaktioner på dit kreditkort som i øjeblikket er bremset på grund af mistanke om uautoriserede betalinger. Du anmodes…

Læs mere her...

Gå på kursus med rabat – som OL-kunde

OL Revision Haderslev kan igen i 2019 tilbyde vore kunder attraktive kurser indenfor bl.a. bogføring, udvidet bogføring med fokus på Economic anvendelse samt avanceret bogføringskursus (klar til revisor). Herudover tilbydes kurser indenfor kommunikation, stresshåndtering, konfliktforebyggelse mv. Vi samarbejder med PK Kurser ApS, og som OL-kunde får du 10% rabat på alle kurserne. Du kan tilmelde…

Læs mere her...

IP-Telefoner sælges

Fra januar 2019 er vi hos OL Revision Haderslev overgået til nyt telefonsystem. Vi har derfor et eksisterende IP telefonisystem omfattende 1 omstilling + 5 bordtelefoner til salg, samlet pris kr. 5.000 inkl. moms – ekskl. levering. Omstilling og bordtelefoner kan evt. sælges separat/enkeltvis. Udstyret er fra 2014. Er du interesseret i telefonerne – enten…

Læs mere her...

GDPR-sikre arkivskabe sælges

Hos OL Revision Haderslev har vi igennem det seneste år arbejdet på en fuld digitalisering af vores arkiver, hvilket nu er afsluttet. Det medføre, at vi har et overskud af GDPR-sikrede arkivskabe (til hængemapper) i målene 64,5 cm i dybde, 48 cm. i bredde og 134 cm. i højde. Vi har i alt 11 skabe,…

Læs mere her...

Knæk cancer 2019 – vil du være med i kampen?

Igen i 2019 har OL Revision Haderslev i samarbejde med PK Kurser etableret en indsamling til fordel for Knæk Cancer, der løber frem til og med uge 43 – og som kulminerer i det traditionelle indsamlingsshow på TV2 lørdag uge 43. Du kan støtte vores indsamling ved at anvende SMS-koden ovenfor. Du har også mulighed…

Læs mere her...

Husk at tjekke din eBoks

Digitaliseringen er kommet for at blive! Du skal huske løbende at tjekke indholdet af din eBoks. Driver du virksomhed, kan du i dag få adgang til din eboks på alle de virksomheder hvortil du er tilknyttet som tegningsberettiget – ved anvendelse af dit private NemID. Det betyder, at du ikke skal anvende flere forskellige NemID…

Læs mere her...

Øget regnskabskontrol hos Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har igennem det seneste halve år intensiveret kontrollen af forhold i regnskaber, der indsendes. De aktuelle regnskaber omfatter årsrapporter fra aktie-, anparts- og iværksætterselskaber, hvor styrelsen foretager opfølgende kontrol i følgende tilfælde: Forhold, hvor revisor i sin erklæring har anført bemærkninger – f.eks. om ulovlige udlån eller ukorrekt angivelse/indberetning af skatter og afgifter Forhold, hvor…

Læs mere her...

Event: Alternative investeringer

OL Revision Haderslev arrangerer i marts måned et gå-hjem arrangement med titlen “Alternative investeringer”, hvor du kan få inspiration til hvor og hvordan du kan placerer såvel frie midler som pensionsmidler i alternative investeringer – fremfor traditionelle depoter, børsnoterede værdipapirer og andet. Du kan høre om nye “fonde” fra Formuepleje samt om mulighederne for at…

Læs mere her...

Udfasning af iværksætterselskaber – IVS’er

Der er politisk vilje til at se på reglerne om Iværksætterselskaber – bl.a. afledt af, at der blandt denne selskabstype er mange konkurser og tvangsopløsninger, med deraf tab for staten ved manglende afregning af skatter, moms og afgifter. Politisk drøftes aktuelt en mulighed for at udfase selskabsformen over de kommende 2 år – således at…

Læs mere her...

Tvangsopløsning af selskaber

I november-december 2018 er mange aktie-, anparts- og iværksætterselskaber blevet overbragt til skifteretterne af Erhvervsstyrelsen – med anmodning om en tvangsopløsning – som følge af at selskaberne ikke indenfor en varslet frist har registreret reelle ejere i CVR-registeret. Kravet om registrering af reelle ejere gælder, uagtet at en virksomhed ikke har reelle ejere. Er din…

Læs mere her...

Lån mellem selskaber – husk renten

Siden selskabsskatteloven blev ændret, således der mellem koncernforbundne danske selskaber blev tvunget sambeskatningspligt – har der været en tendens til at undlade renteberegning mellem selskaber. Årsagen hertil har været et argument om, at en renteindtægter på 10 tkr. hos A og en tilsvarende renteudgift på 10 tkr. hos B i en sambeskatning vil medføre en…

Læs mere her...

Hvem er 2+ Revision Statsaut. Revisorer

2+ Revision er et statsautoriseret revisionsfirma med base fra kontoret på Storegade 88, 1. i Haderslev (Fra 26/9 2019: Bygnaf 15, Haderslev).

Vi er et engageret og kvalitetsbevist revisionsfirma – der er i konstant udvikling og vækst.

Vil du være med – så kontakt os for en uforpligtende drøftelse – uanset om du er ny kunde, samarbejdspartner eller potentiel medarbejder.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsmail, så holder vi dig løbende orienteret om 2+ Revision og andre faglige forhold.

Kontakt os

+45 7453 2299