Lovforslag om ny bogføringslov er nu fremsat – L 163. Lovforslaget har været i offentlig høring og er nu sendt til høring mv. i Folketingets erhvervsudvalg med henblik på at lovforslaget kan 3. behandles og vedtages senest 1. juni 2022.

Den nye bogføringslov vil påvirke alle virksomheder i Danmark der er omfattet af bogføringspligten.

Som centrale forhold i den nye lov – som påvirker langt de fleste – er:

 • Krav til digitale bogføringssystemer
 • Krav til virksomhedernes brug af digitale bogføringssystemer

De nye digitale krav gælder for:

 1. Alle personlige virksomheder, I/S’er, K/S’er, bogføringspligtige foreninger m.fl. – hvor omsætninger er over 300.000 kr. pr. regnskabsår (i 2 på hinanden følgende år)
 2. Alle selskaber, der skal aflægge og indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen – uanset størrelse, aktivitet osv.

For de ovenfor nævnte virksomheder er der pligt til at udarbejde en beskrivelse af virksomhedens procedure for at sikre løbende registrering af alle transaktioner, procedure for opbevaring af bilagsmateriale samt hvilke medarbejdere i organisationen, der har ansvaret for virksomhedens procedure.

Særligt kravet i ovenstående pkt. 2 betyder, at også holdingselskaber, investeringsselskaber og inaktive selskaber fremover skal etablere og anvende digitale bogføringssystemer.

De digitale bogføringssystemer skal omfatte:

 1. Registrering af transaktioner (bilag mv.)
 2. Opbevaring af registrering og bilag, der dokumenterer de bogførte poster/transaktioner

De nye krav medfører, at virksomheder fremover skal bogføre i et digitalt bogføringssystem, og at der i dette system skal kunne indlæses/uploades bilag – som dokumenterer enhver bogføringspost.

Digitale bogføringssystemer må kun markedsføres i Danmark, hvis de opfylder ovenstående krav og samtidig er anmeldt/registreret i Erhvervsstyrelsen. Virksomhederne skal til Erhvervsstyrelsen indberette hvilket bogføringssystem der anvendes.

De anførte digitale krav medfører ikke, at man skal udskifte til registrerede bogføringssystemer – men ikke anmeldte/registrerede systemer indgår i en risikobaseret kontrolgruppe.

Nye myndighedskontroller:

Efter den nye bogføringslov bliver det muligt for Erhvervsstyrelsen at udføre bogføringskontroller, hvor kontrollerne tager udgangspunkt i en risikomodel – således at kontrollerne gennemføres således:

 1. Virksomheder, der skal aflægge årsrapport (selskaber) – hvor første regnskabsår ikke er udløbet
 2. Virksomheder, der skal aflægge årsrapport (selskaber) – der har fravalgt revision
 3. Virksomheder, der anvender bogføringssystemer der ikke er registreret/anmeldt til Erhvervsstyrelsen
 4. Udbydere af registrerede/anmeldte digitale bogføringssystemer

Kontrollerne udføres af Erhvervsstyrelsen og har ikke karakter af skatte-/afgiftskontrol, men ved overtrædelse af bogføringsloven skønnes det sandsynligt at sådanne sager efterfølgende udtages til en tilsvarende skatte-/afgiftskontrol.

Hvornår gælder de nye regler fra?

Den nye bogføringslov forventes indført gradvist, således:

 • Generelle bogføringslov træder i kraft fra 1. juli 2022, inkl. Krav om procedurebeskrivelse samt styrelsens adgang til gennemførelse af bogføringskontrol af nye virksomheder og virksomheder der har fravalgt revision
 • Krav om anvendelse af digitalt bogføringssystem, inkl. Digitalisering af bilag:
  • Selskaber formentlig fra 1. januar 2024
  • Øvrige – f.eks. enkeltmandsvirksomheder – formentlig fra 1. januar 2026
  • Krav om registrering/anmeldelse af digitale bogføringssystemer i Erhvervsstyrelsen (før adgang til markedsføring heraf) indføres efter høring af Skatteministeren – formentlig tidligst fra 1. januar 2023

Har du behov for mere information om de nye digitale krav eller test af om dit system opfylder kriterierne mv, så kontakt os på telefon 7453 2299 eller på mail info@2plus-revision.dk.