I efteråret 2019 blev reglerne for oplysning om kontrollerede transaktioner ændret. Definition af kontrollerede transaktioner og den berørte personkreds er uændret, hvorimod kravet om oplysning om transaktionerne på oplysningsskemaet (selvangivelsen) er tilpasset fra indkomståret 2019.

De tidligere grænser på 5 mio.kr. for virksomheder og kr. 5.000 for hovedaktionærer er ved lovændringen ophævet. Det betyder, at kontrollerede transaktioner altid skal selvangives – uanset art og omfang. Oplysningerne på oplysningsskemaet omfatter fastsættelse af transaktionernes størrelse i intervaller samt karakteren af transaktionerne.

Oplysningerne indgår nu som en integreret del af selvangivelsesforløbet. Det betyder, at gives der ikke fyldestgørende oplysning kan oplysningsskemaet anses for mangelfuldt og derved både tilsidesættes af myndighederne og udløse kontrollovstillæg.

Det er særligt relevant for hovedaktionærer, idet disse fra indkomståret 2019 skal påføre oplysninger på det private oplysningsskema om alle transaktioner, herunder udbytte, mellemregninger, renter og almindelige løn/vederlag.

Der hersker nogen usikkerhed om rækkevidden af kontrollerede transaktioner, herunder om disse også omfatter almindelige og sædvanlige transaktioner, f.eks. løn. Indtil denne usikkerhed er afklaret ved utvetydig myndighedsudmelding, anbefaler vi at sådanne transaktioner også medtages i oplysningsskemaet.

Er du i tvivl om omfanget af oplysninger på din selvangivelse – f.eks. som hovedaktionær – så kontakt din revisor hos 2+ Revision eller skriv til os på info@2plus-revision.dk eller kontakt os på telefon 7453 2299.