Opdateret 8. april 2020:

Der tilgår mange informationer i disse dage vedrørende påbud, anbefalinger og hjælpepakker – som en konsekvens af Coronasmitte og bestræbelserne på at begrænse smittespredningen.

Mange af disse initiativer, påbud medfører restriktioner for virksomheder, foreninger, organisationer m.fl. Som følge heraf mister virksomhederne indtjening. Den manglende indtjening og heraf afledt akutte likviditetsudfordring, forsøges løbende afhjulpet igennem myndighedernes vedtagelse af hjælpepakker mv.

Er du revisor eller bogholder/regnskabskonsulent – anbefaler vi at du besøger vores supporthjemmeside: www.revisupport.dk. Der er her adgang til bestilling af hjælpeværktøjer for revisor.

Vi har i denne nyhed samlet et overblik over de aktuelt gældende påbud, hjælpepakker mv.:

Påbud/Forbud

Der er fra 18. marts 2020 kl. 10:00 indført følgende forbud (indtil videre gældende til 10. maj 2020):

 • Arrangementer, aktiviteter og begivenheder må ikke omfatte mere end 10 personer. Forbuddet gælder både udendørs og indendørs arrangementer – uanset om de er offentlige eller private (omfatter f.eks. sportsbegivenheder, generalforsamlinger, messer/udstillinger osv.)
 • Undtaget er samling af flere end 10 personer i kollektiv trafik (bus, tog, færger), butikker samt tilstedeværelse på almindelige arbejdspladser (kan ved påbud nedsættes til max. 2 personer)
 • Undtaget er tillige samling i private hjem – men myndighederne anbefaler dog kraftigt, at sådanne arrangementer aflyses/udskydes

Forsamlingsforbuddet medfører, at der for virksomheder med mere end 10 deltagere ikke kan afholdes generalforsamlinger mv. før efter 10. maj 2020. Dette påvirker bl.a. også ejerforeninger, andelsboligforeninger og vandværker m.fl.

Forsamlingsforbuddet for større forsamlinger medfører, at koncerter, festivaler mv. ikke kan gennemføres frem til 1. september 2020.

Virksomheder, der skal lukke – afledt af forbud

Visse virksomhedstyper har fra 18. marts 2020 kl. 10:00 forbud mod udøvelse af erhverv (skal holdes lukket). Disse omfatter:

 • Natklubber, diskoteker, barer, værtshuse/bodegaer, caféer, restauranter – dog således at der fortsat må tilbydes levering/udbringning af mad (take away).
 • Caféer og restauranter, der udbringer mad skal overholde sundhedsmyndighedernes hygiejneanbefalinger. Yderligere skal der opsættes informationsmateriale om COVID-19, sikres adgang til vand/sæbe eller håndsprit samt sikre behørig afstand mellem kunderne
 • Storcentre og butikker i storcentre – bortset fra dagligvarebutikker og apoteker
 • Sports- og fritidsfaciliteter, omfattende idrætshaller, fitness, biografer, legelande, teatre, svømmehaller og badeland samt solcentre. Lukning omfatter ikke genoptræningscentre i forbindelse med sygehuse, plejehjem, fysioterapeuter mv.
 • Frisører og frisørsaloner, tatovører, massører, kosmetologer og andre liberale erhverv det medfører tæt fysisk kontakt mellem udbyder og kunde. Lukning omfatter ikke behandlinger udført af autoriserede sundhedspersoner.

Lukningskravet for de anførte gælder foreløbig til og med 10. maj 2020.

Særlige krav til detailhandel i butikker:

Fra 18. marts 2020 kl. 10 skal alle butikker sikre følgende:

 • Gulvareal på mindst 4 m2 pr. kunde (kan medføre begrænsninger i antal kunder i butikken ad gangen)
 • Alle medarbejdere overholder sundhedsmyndighedernes hygiejneanbefalinger
 • Opsætning af informationsmateriale om COVID-19 (symptomer, hygiejne og hensigtsmæssig adfærd)
 • Så vidt mulig giv adgang til vand/sæbe eller håndsprit til kunder
 • Sikre brug af handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer (f.eks. bagerudsalg, salg fra delikatesse mv.)
 • Sikre behørig kundeafstand – også ved køsituationer, f.eks. igennem afstandsmærkning

Politiet kan udstede bøder på kr. 5.000 ved overtrædelse af påbud til butikker samt ved brud på lukkepåbud jf. ovenfor. Der er bemyndigelse til højere bøder, ved gentagelsestilfælde.

Restriktioner vedrørende rejse til/fra Danmark

Der er fra 14. marts 2020 indført generel grænselukning. Ved hjemkomst fra udlandet efter denne dato opfordres kraftigt til 14 dages karantæne.

Der er i karantæneperioden indrømmet udvidet refusionsret for arbejdsgiver, idet karantæne ved hjemkomst fra udlandet sidestilles med sygdom.

Hjælpepakker til virksomheder

Der er etableret en række hjælpepakker til virksomheder afledt af den aktuelle sundhedskrise. Nedenfor at foranstaltninger rettet mod mindre virksomheder oplistet:

Udvidet lønkompensation

Hvis din virksomheds aktivitet er faldet så meget, at du ikke længere har mulighed for at holde medarbejdere beskæftiget – enten afledt af manglende aktivitet eller som følge af likviditetsknaphed – kan du i stedet for afskedigelse af medarbejdere, hjemsende disse i en periode og opnå ret til kompensation.

Følgende betingelser gælder:

 • Varslet antal afskedigelser/hjemsendelser skal udgøre mindst 30% af medarbejderstyrken eller mindst 50 medarbejdere
 • De varslede medarbejdere må ikke opsiges i en periode frem til og med 8. juni 2020

Ved anvendelse af reglerne, kan der opnås 75% kompensation af lønnen, dog max. Af en løn på kr. 30.000. For timelønnede udgør kompensationen max. 90% af lønnen, dog max. kr. 30.000.

Ansøgning om kompensation efter denne model er åben og kan søges via www.virk.dk. Efter Coronakrisens afslutning kan myndighederne ved efterkontrol kræve revisorbistand til verificering af, at regler og vilkår er opfyldt.

Hjemsendte medarbejdere anvender op til 5 feriedage eller afspadseringsdage.

Udvidet adgang til lønrefusion – sygedagpenge

Er du som selvstændig eller er din medarbejder syg pga. Corona (inkl. karantæne) kan du i perioden 27. februar 2020 til 1. januar 2021 opnå refusion fra første sygedag – dette gælder både refusion for medarbejdere og for selvstændig erhvervsdrivende.

Karensperioden for selvstændige på 2 uger er midlertidig suspenderet.

Ansøgning sker digitalt via den allerede etablerede løsning; www.nemrefusion.dk.

For anden sygdom end Coronavirus gælder de almindelige regler.

Ændrede betalingsfrister – moms

 • 1. kvartal 2020 => Indberettes 2. juni 2020, ny betalingsfrist er 1. september 2020
 • 2. kvartal 2020 => Indberettes 1. september 2020, betales sammen med 1. kvartal 1. september 2020
 • 1. halvår 2020 => Indberettes 1. september 2020, ny betalingsfrist 1. marts 2021

Ændrede betalingsfrister – A-skatter/AM-bidrag (arbejdsgivere)

 • Løn april => Betalingsfrist 11. maj udskydes til 10. september 2020
 • Løn maj => Betalingsfrist 10. juni udskydes til 12. oktober 2020
 • Løn juni => Betalingsfrist 10. juli udskydes til 10. november 2020

Indberetningsfristerne er uændrede.

Ændrede betalingsfrister – B-skat (personligt selvstændige)

 • Rate april => Betalingsfrist 20. april udskydes til 22. juni 2020
 • Rate maj => Betalingsfrist 20. maj udskydes til 21. december 2020

Du skal ikke foretage dig noget, idet opkrævningerne (og evt. PBS-betalinger) af B-skat tilpasses automatisk.

Kompensation for omsætningstab

Taber din virksomhed mere end 30% af sin sædvanlige eller planlagte omsætning i perioden 9. marts – 8. juni 2020, vil du som selvstændig kunne søge refusion. Refusionen udgør 75% af den tabte omsætning, dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned.

Refusionen søges digitalt via www.virk.dk – løsningen vil være tilgængelig fra uge 14.

Tabet skal være relateret til den aktuelle Coronakrise.

Ved efterfølgende kontrol fra myndighederne kan der kræves revisorbistand til dokumentation for omsætningstabets faktiske størrelse.

Kompensation for faste omkostninger

Driver man virksomhed i en branche, som er særligt eksponeret for tab af omsætning afledt af Coronakrisen – herunder afledt af myndighedernes påbud – kan der søges om refusion af konkrete omkostninger, f.eks. husleje, el/varme osv.

Betingelsen er, at virksomheden har tabt mere end 40% af omsætningen afledt af Coronakrisen, og at faste omkostninger i perioden udgør mindst kr. 25.000. Refusionen udgør mellem 25-80% af omkostningen, således:

 • Omsætningstab 40-60%: Kompensation med 25%
 • Omsætningstab 60-80%: Kompensation med 50%
 • Omsætningstab 80-100%: Kompensation med 80%

Er virksomheden omfattet af en lukning ved påbud, f.eks. frisører, massører m.fl., kompenseres faste omkostninger med 100%.

Har virksomheden realiseret underskud i 2019, beskæres kompensationen forholdsmæssigt (1/4-del) i forhold til den relevante kompensationssats.

Refusionen søges digitalt via www.virk.dk – og vil formentlig være tilgængelig fra uge 14. Ansøgningen skal omfatte erklæring fra revisor om opgørelsen af faste omkostninger.

Lån med statsgaranti

Driver du en virksomhed, der ikke var nødlidende før Coronakrisen, kan du igennem dit pengeinstitut få adgang til nyt lån eller udvidelse af eksisterende kreditfaciliteter, hvis din omsætning midlertidig er reduceret med mere end 30% som følge af Covid-19. Der ydes 70% statsgaranti til sådanne lån og udvidelser igennem Vækstfonden.

Har du behov for likviditetsudvidelse som følge af Covid-19, skal du kontakte dit sædvanlige pengeinstitut.

Fælles regler for kompensation

Efter Coronakrisens ophør, vil der ske en risikobaseret efterkontrol – ligesom der for visse kompensationsordninger vil være krav om indberetning af endelige oplysninger. I forbindelse hermed har myndighederne hjemmel til at kræve revisorbistand for oplysningerne, herunder revisors erklæring.

Revisorerklæring skal afgives af godkendt revisor (statsautoriseret eller registreret revisor).

Hvad gør jeg, hvis jeg vil betale mine skatter/afgifter til de oprindelige frister

Hvis din virksomhed ikke er påvirket af Coronakrisen eller du har den likviditet der skal til, for at betale skatter og moms indenfor de oprindelige betalingsfrister, skal du via skats tast-selv løsning hæve grænsen for udbetaling fra skattekontoen. Skat anbefaler, at mindre virksomheder hæver grænsen til mindst kr. 200.000.

Hvis du ikke hæver grænsen, vil virksomheden automatisk modtage betalinger retur – idet disse da først opkræves til betaling på de udskudte betalingsterminer.

 

2+ Revision anbefaler, at du følger de løbende nyheder der gives om hjælpepakker, restriktioner for virksomheder mv. Du kan finde information herom samt svar på en lang række aktuelle spørgsmål om støtte, fristudsættelse mv. på Virksomhedsguiden.dk her eller via Politiets særlige beredskabsside her.

Du kan også følge vores løbende opdatering her på hjemmesiden og ved at tilmelde dig vores nyhedsmail.

Har du brug for rådgivning om din aktuelle situation og muligheder, så kontakt 2+ Revision på info@2plus-revision.dk eller telefon 7453 2299 – vi sidder klar til at rådgive dig.