Pligten til at udarbejde og indberette transfer pricing dokumentation gælder for koncerner der ikke alene omfatter danske enheder, f.eks. udenlandske datterselskaber eller moderselskaber.

Hvis den ultimative modervirksomheds samlede koncern har en balance under 125 mio.DKK eller årlig omsætning på under 250 mio.DKK er dokumentationspligten begrænset til koncerner/selskaber, der har kontrollerede transaktioner med enheder udenfor EU/EØS.

Koncerner der er omfattet af transfer pricing dokumentationen skal udarbejde og indberette 2 dokumenter, som omfatter:

 • Fællesdokument der omfatter hele koncernen (med udgangspunkt i det ultimative kontrollerende selskab)
 • Landespecifikt dokument for hver dansk skattepligtig enhed

Fællesdokumentet skal bl.a. omfatte:

 1. Koncerndiagram, herunder landeoversigt hvor de forbundne enheder har aktiviteter
 2. Beskrivelse af værdiskabende faktorer (aktiviteter)
 3. Beskrivelse af forsyningskæder for de 5 største produkter/serviceydelser målt på omsætning OG produkter/serviceydelser der udgør mere end 5% af koncernens eksterne omsætning
 4. Liste over væsentligste serviceaftaler indgået mellem koncernforbundne parter (eksklusiv forsknings- og udviklingsaftaler) samt beskrivelse af de væsentligste aktiviteter, som varetages via koncernens servicecentre – f.eks. shared service centre samt de politikker der fastsættes for allokering af omkostninger og interne afregningspriser for serviceydelser
 5. Beskrivelse af de største geografiske markeder målt efter princippet i pkt. 3
 6. Funktionsanalyse, der beskriver de enkelte bidrag til koncernens værdiskabelse – med angivelse af de enkelte enheders bidrag, risici og aktiver knyttet hertil
 7. Beskrivelse af væsentlige omstruktureringer, tilkøb, frasalg mv. indtruffet i indkomståret
 8. Der er yderligere krav til beskrivelse af koncernens immaterielle aktiver, finansielle aktiviteter og regnskabs- og skattemæssige position jf. bekendtgørelse nr. 468 af 19/04/2022 § 4, stk. 3-5.

Den landespecifikke dokumentation skal bl.a. omfatte:

 1. Ledelsesstruktur for den skattepligtige nationale enhed, evt. lokalt organisationsdiagram (herunder rapporteringsstruktur/-modtagere)
 2. Detaljeret beskrivelse af virksomheden, forretningsstrategi samt beskrivelse af, om den landespecifikke enhed har været involveret i omstruktureringer, overførsel af immaterielle aktiver i indkomståret og det forudgående indkomstår – samt i bekræftende fald forklaring af transaktionernes indvirkning på den skattepligtige enhed
 3. Angivelse af den landespecifikke enheds konkurrenter
 4. For hver kontrollerede transaktion, som den landespecifikke enhed er involveret i skal der følge:
  1. Beskrivelse af transaktionens karakter/formål – f.eks. indkøb, salg, udlån osv.)
  2. Beløbsmæssige angivelse af interne transaktion, fordelt på hver kategori efter pkt. 4.1
  3. Identifikation af de forbundne parter, som transaktionen involverer
  4. Kopi af væsentlige kontrollerede aftaler
  5. Benchmarkanalyse, der redegør for hver kategori af kontrollerede transaktion
  6. Angivelse af mest egnede metode for transfer pricing for hver kategori af transaktion og begrundelse for valget heraf
  7. Angivelse af, hvilken kontrollerende part der anvendes som testpart og argumentet herfor – i relation til pkt. 4.5 og 4.6
  8. Forudsætninger der er lagt til grund for valgte transfer pricing metode
  9. Redegørelse for, hvorfor de anvendte metoder for prisfastsættelse anses for at være i overensstemmelse med armslængde-princippet
  10. Oversigt over regnskabsdata mv. der er anvendt ved transfer pricing metoden
  11. Kopi af skatteaftaler mv., som har fremadrettet virkning for enheden, når danske skattemyndigheder ikke har været involveret heri
  12. Herudover skal dokumentet indeholde/have reference til en række regnskabsdata jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 3

For virksomheder omfattet af dokumentationskravet, skal begge dokumenter indberettes til skattemyndigheden i Danmark senest 60 dage efter indberetning af enhedens danske skatteoplysninger (oplysningsskema).

2+ Revision anbefaler, at der ved dokumentationskrav indhentes juridisk assistance til udarbejdelse af dokumentationen, da denne har karakter af forpligtende aftale mellem afhængige parter.

2+ Revision bistår gerne med gennemlæsning og vurdering af transfer pricing dokumentation.

Manglende dokumentation medfører bøde på 250.000 DKK og ved mangelfuld dokumentation gives bøder på 125.000 DKK.

Bestemmelser om transfer pricing findes i bekendtgørelse nr. 468 af 19/04/2022 – som du finder her.

The duty to prepare and report transfer pricing documentation applies to groups that do not only include Danish entities, e.g. foreign subsidiaries or parent companies.

If the ultimate parent company’s total group has a balance sheet of less than DKK 125 million or an annual turnover of less than DKK 250 million, the documentation obligation is limited to groups/companies that have controlled transactions with entities outside the EU/EEA.

Groups covered by the transfer pricing documentation must prepare and report 2 documents, which include:

 • Joint document covering the entire group (based on the ultimate controlling company)
 • Country-specific document for each Danish taxable entity

 The joint document must, among other things, include:

 1. Group diagram, including country overview where the connected units have activities.
 2. Description of value-creating factors (activities)
 3. Description of supply chains for the 5 largest products/services measured by revenue AND products/services that make up more than 5% of the group’s external revenue.
 4. List of most important service agreements entered into between group-affiliated parties (excluding research and development agreements) as well as description of the most important activities carried out via the group’s service centers – e.g. shared service centers as well as the policies set for the allocation of costs and internal settlement prices for services
 5. Description of the largest geographical markets measured according to the principle in section 3
 6. Functional analysis that describes the individual contributions to the group’s value creation – with an indication of the individual units’ contributions, risks and assets linked to this
 7. Description of significant restructuring, acquisitions, divestments, etc. occurred in the income year
 8. There are additional requirements for a description of the group’s intangible assets, financial activities and accounting and tax position, cf. executive order no. 468 of 19/04/2022 § 4, subsection 3-5.

The country-specific documentation must, among other things, include:

 1. Management structure for the taxable national entity, possibly local organizational chart (including reporting structure/recipients)
 2. Detailed description of the company, business strategy and description of whether the country-specific entity has been involved in restructuring, transfer of intangible assets in the income year and the previous income year – and, if so, explanation of the impact of the transactions on the taxable entity
 3. Listing of the country-specific entity’s competitors
 4. For each controlled transaction in which the country-specific unit is involved there must follow:
  1. Description of the nature/purpose of the transaction – e.g. purchases, sales, lending, etc.)
  2. Amount indication of internal transaction, divided into each category according to section 4.1
  3. Identification of the related parties involved in the transaction
  4. Copy of significant controlled agreements
  5. Benchmark analysis accounting for each category of controlled transaction
  6. Indication of the most suitable method of transfer pricing for each category of transaction and justification for its choice
  7. Indication of which controlling party is used as test party and the argument for this – in relation to section 4.5 and 4.6
  8. Assumptions on which the selected transfer pricing method is based
  9. Explanation of why the methods used for pricing are considered to be in accordance with the arm’s length principle
  10. Overview of accounting data etc. that has been used in the transfer pricing method
  11. Copy of tax agreements, etc., which have a future effect for the unit, when Danish tax authorities have not been involved in this
  12. In addition, the document must contain/have reference to a number of accounting data, cf. section 5, subsection 3

For companies covered by the documentation requirement, both documents must be reported to the tax authority in Denmark no later than 60 days after reporting the entity’s Danish tax information (information form).

2+ Revision recommends that in case of documentation requirements, legal assistance is obtained for the preparation of the documentation, as this has the nature of a binding agreement between dependent parties.

2+ Revision is happy to assist with the reading and assessment of transfer pricing documentation.

Lack of documentation results in a fine of DKK 250,000 and in the case of insufficient documentation fines of DKK 125,000 are given.

Provisions on transfer pricing can be found in executive order no. 468 of 19/04/2022 – which you can find here.