Der er vedtaget en række ændringer i love og praksis, som påvirker drift igennem selskab:

Hvidvaskforhold

Regler og love vedrørende hvidvaskreguleringen – herunder underretningspligten – er blevet skærpet på en række områder, som påvirker selskaber mv.:

  • Revisor skal fremover underrette SØIK (Bagmandspolitiet) når der er uoverensstemmelse mellem CVR-registrets oplysninger om reelle ejere og de faktiske ejerforhold (når f.eks. ejeren reelt er en anden – stråmandsanvendelse)
  • Revisor skal fremover underrette SØIK (Bagmandspolitiet) når reelle ejer (hovedaktionær) har lånt penge af sit eget selskab. Dette forhold er i forvejen omfattet af restriktive bestemmelser og forbud i selskabsloven samt tilsvarende skærpede beskatningskrav efter ligningsloven.

Herudover pålægges revisorer og ejendomsmæglere fra 2021 et årligt gebyr til finansiering af hvidvasktilsynet.

Nye selvangivelseskrav

Fra 2019-selvangivelsen (oplysningsskemaet) skal alle selskaber i udvidet grad redegøre for alle transaktioner mellem nærtstående parter – i forbindelse med indberetning af selvangivelsen. Tidligere har det udvidet krav kun været gældende, når transaktionerne samlet havde en værdi over 5 mio.kr.

De udvidede selvangivelseskrav medføre et betydeligt øget tidsforbrug ved indberetningen.

Hvad betyder tiltagene for selskaberne?

De nye krav vil medføre øgede krav til indberetningerne. Samlet vil dette få effekt på selskabernes omkostning til revisor – idet revisors tidsforbrug stiger igennem de øgede indberteningskrav kombineret med, at revisor pålægges nye årlige omkostninger til hvidvasktilsyn mv.

 

Vil du vide mere om de nye krav, så kontakt til 2+ revisor på telefon 74532299 eller statsaut. revisor Per Kristensen (per@2plus-revision.dk).