Som en del af en politisk aftale mellem Regeringen og en række af folketingets øvrige partier, er der fremsat forslag om ændring i årsregnskabsloven og bogføringsloven.

Ændringerne har væsentlig betydning for langt de fleste virksomheder og øvrige omfattet af enten årsregnskabsloven eller bogføringsloven fra 2022. Ændringerne omfatter:

Årsregnskabsloven:

  • Frist for godkendelse/indsendelse af årsrapport forlænges fra 5 til 6 måneder
  • Krav om revisorerklæring i årsrapport, når omsætningen overstiger 5 mio.kr. for udvalgte brancher (bl.a. restauranter, caféer, brugtvognsforhandlere m.fl.)
  • Krav om revision af årsrapport, når balancesum overstiger 50 mio.kr. (uanset størrelse på omsætning og antal ansatte)
  • Revisionspligt for selskaber, hvor ledelsesmedlem tidligere har accepteret bødeforlæg vedrørende overtrædelse af regnskabs- eller selskabslovgivning, hvidvasklovgivning eller skatte-/afgiftslove

Ændringerne forventes at have virkning for regnskabsår der påbegynder 1. januar 2022 eller senere – og har således ikke indvirkning på årsrapporter med statusdag 31. december 2021.

Bogføringsloven:

  • Bogføring for virksomheder med en omsætning på over kr. 300.000 skal ske digitalt (anvendelse af IT-systemer, bogføringsprogrammer mv.)
  • Bilag for virksomheder med en omsætning på over kr. 300.000 skal opbevares digitalt – enten integreret via bogføringsprogram, indscanning til IT eller digitale arkiver, f.eks. dropbox, iCloud eller tilsvarende
  • Registreringerne i bogholderiet skal henvise til konkrete digitale bilag (bilagshenvisninger i form af bilagsnummerering skal anvendes)
  • Virksomheder skal udarbejde en beskrivelse af procedurer for bogføring mv., der som minimum omtaler: a) Procedure for løbende registrering af transaktioner, b) Opbevaring af bilagsmateriale mv. (digitalt), c) Hvilke medarbejdere i virksomheden der har ansvaret for at sikre løbende registrering
  • Bogføringsbeskrivelsen ovenfor er pligtig for alle virksomheden med en omsætning over kr. 300.000 – dog for alle virksomheder, der aflægger årsrapport efter klasse B eller højere regnskabsklasse (alle selskaber er omfattet af kravet)

Ændringerne i bogføringsloven forventes at gælde fra 1. juli 2022, digital opbevaring af bogføringsbeskrivelse, afstemninger og bilagsmateriale dog først fra 1. januar 2023.

Hvad skal virksomhederne gøre?

2+ Revision anbefaler, at virksomhederne allerede nu forbereder beskrivelse af, hvordan bogføringen foretages – hvor ofte og hvem foretager bogføringen og hvilke forretningsgange er etableret for at sikre fuldstændig registrering af alle transaktioner (f.eks. månedlig eller kvartalsvis bankafstemning).

2+ Revision anbefaler samtidig, at virksomhederne undersøger om anvendte bogføringsprogrammer har facilitet for digital indscanning/arkivering af bilagsmateriale. Hvis dette ikke er tilfældet eller ikke er den ønskede forretningsgang for digital arkivering, anbefaler vi at virksomheden opretter separat arkiv på egen eller hostet server til arkivering af bilag eller sikre adgang til f.eks. dropbox, iCloud eller tilsvarende løsning. For den digitale arkivering skal virksomheden sikre, at der er adgang til arkivet og der evt. laves adgangsbegrænsninger for at sikre mod sletning eller andet utilsigtet tilpasning.

Ændringerne i årsregnskabs- og bogføringsloven gælder indtil videre kun danske virksomheder – og gælder således ikke grønlandske virksomheder.

Har du brug for assistance til at opfylde de nye krav – så kontakt din 2+ revisor på telefon 7453 2299 eller mail info@2plus-revision.dk.