Regeringen har sammen med sit parlamentariske flertal fremlagt en Finanslov 2020.

I nedenstående kan du i overbliksform finde de mest relevante forhold, for dig der driver selvstændig virksomhed mv.

Bo- og arveafgift

Boafgiften – der under den tidligere regering har været under nedtrapning til 4 % (imod oprindeligt 15 %) – er med finanslov 2020 annulleret. Det betyder at afgiften (som i 2019 er på 6 %) fra 1. januar 2020 forhøjes til 15 %.

Stigningen i afgiften omfatter alene de forhold, hvor en virksomhed indgår i et dansk dødsbo – afgiften gælder således ikke ved overdragelse af selvstændig virksomhed i levende live.

2+ Revision anbefaler, at du planlægger dit generationsskifte i god tid – således at din virksomhed kan sælges eller overdrages imens du stadig er i live.

Leasingbiler

En leaset firmabil har hidtil haft et lavere beskatningsgrundlag end det tilfælde, hvor bilen blev købt af arbejdsgivervirksomheden. Dette skyldes hidtidige særregler omkring udeholdelse af registreringsafgiften i beskatningsgrundlaget. Disse regler ændres fra 1. februar 2020, således at beskatningsgrundlaget er identisk for leasede og købte firmabiler. Overgangen gælder kun aftaler indgået efter 1. februar 2020 og berøre således ikke eksisterende leasingaftaler.

Har du leaset firmabil på f.eks. VIP-aftale, hvor der hvert år indgås ny aftale for løbende at reducerer beskatningsgrundlaget – vil de nye regler medføre forhøjet beskatningsgrundlag ved fornyelse af aftalen, idet en sådan anses for en ny aftale indgået efter 1. februar 2020.

2+ Revision anbefaler, at overvejelser om leasing af firmabiler – der også skal anvendes til privat og dermed indgår i fri bil beskatning – så vidt muligt anskaffes før 1. februar 2020.

Fri telefon/internet

Den af tidligere regering besluttede fjernelse af beskatning af firmabetalt telefon/mobil og/eller internet annulleres med den vedtagne finanslov 2020. Det betyder, at de hidtidige bestemmelser om beskatning hos lønmodtagere af firmabetalte telefon- og internetordninger fortsætter uændret i 2020.

2+ Revision anbefaler ikke, at du foretager dig noget afledt af disse ændringer. Hvis du vil undgå fri telefonbeskatning, skal du privat anskaffe dig en mobil med tilhørende abonnement (eller taletidskort), men denne anskffelse og løbende betaling vil sandsynligvis overstige det beløb som du reelt skal betale i skat af fri telefon-ordningen – der er derfor ikke økonomisk incitament til denne løsning.

Forældrekøbslejligheder

Der lægges op til, at forældrekøbslejligheder fra 2020 ikke længere kan beskattes efter de særlige regler om virksomhedsskatteordning eller kapitalafkastordning. Reelt er effekten, renter vedrørende bolig-/realkreditlån der idag kan fradrages i personlig indkomst, fremover kun kan fradrages i kapitalindkomst efter de almindelige ejerboligregler. Fradragsretten medføre en reduktion i skatteværdien af fradraget fra 56 % til ca. 42 %.

Allerede erhvervede forældrekøbslejligheder omfattes af de nye regler – med en overgangsordning. Det betyder, at opsparet overskud til virksomhedsskat (aktuelt 22 %) skal genbeskattes.

2+ Revision anbefaler, at alle forældrekøbslejligheder allerede fra 2019 trækkes ud af virksomhedsskatteordningen – eller der som minimum for 2019 ikke anvendes regler om opsparing til lavere skat, for at undgå den potentielle merskat der måtte opstå ved senere hævning.

Hovedaktionærnedslag – salg aktier

De særlige regler for nedslag med op til 25 % af aktieavancen, når en hovedaktionær sælger sine aktier (der er anskaffet før 19. maj 1993) afskaffes fra 1. februar 2020.

2+ Revision anbefaler, at står du overfor et latent salg af hovedaktionæraktier – så fremrykkes salget til før 1. februar 2020, hvorved adgang til anvendelse af nedslaget fastholdes.

Overdragelse af hovedaktionæraktier til fond

I forbindelse med generationsskifte kan hovedaktionær have overvejelse om, at aktier – eller dele heraf – skal overdrages til en fond. Reglerne på området bliver justeret fra 1. januar 2020. Det betyder på den ene side, at det bliver nemmere at overdrage aktier til en erhvervsdrivende fond, men omvendt skærpes grundlaget for bo-/arveafgift ved overdragelse af aktier til en fond med almene formål – reelt således, at disse fremover indgår i afgiftsgrundlaget (hvor disse tidligere har været undtaget fra grundlag for boafgift).

2+ Revision anbefaler, at en overvejelse om inddragelse af fonde som led i generationsskifte nøje planlægges for at sikre, at overdragelsen ikke bliver en byrde for fonden og/eller overdrageren selv, eller dennes dødsbo.

 

Har du behov for en uddybning af de nye regler, hvor disse kan påvirke din virksomhed eller skattemæssige situation, så kontakt os på telefon 74532299 eller info@2plus-revision.dk.