I disse dage – og i særdeleshed ovenpå Regeringens meget omfattende tiltag udmeldt den 11. marts 2020 – kommer der mange informationer og er meget at forholde sig til vedrørende Coronavirus (Covid-19). Vi har i denne nyhed valgt at give en kortfattet update på, dels hvorledes vi de kommende uger vil håndterer Regeringens anbefalinger samt egne initiativer til imødegåelse af spredningsrisikoen.

Hos 2+ Revision iværksættes

Fra den 12. marts 2020 og frem til og med fredag den 27. marts 2020 (foreløbigt) vil vi følge anbefalingerne, som medfører at vi anvender mulighed for hjemmearbejde. Det medfører, at vores kontor kan være mindre bemandet end sædvanligt og i visse situationer og tidspunkter være ubemandet. Vores telefoner er åbne og er upåvirket af situationen, idet vi kan betjene henvendelser via hjemmearbejdspladsen.

I den aktuelle periode vil vi også undgå at planlægge nye mødeaktiviteter.

Vi henstiller til, at vores kunder, potentielle kunder og samarbejdspartnere iøvrigt har ekstra fokus på hygiejneforeskrifterne fra Sundhedsstyrelsen. Yderligere henstiller vi til, at vores kunder m.fl. så vidt muligt kontakter os telefonisk fremfor fysisk fremmøde. Har du behov for aflevering af materiale til os, så kontakt os telefonisk – så anviser vi hvorledes dette kan ske.

2+ Revision anerkender alvoren i, at bestræbe sig på at reducerer smitterisikoen, hvorfor disse tiltag anses for ansvarlige og nødvendige. Covid-19 virus er ikke farlig for den almene dansker, men den udgør en betydelig risiko for ældre samt personer med bl.a. luftvejssygdomme, cancer mv. – og det er denne gruppe særligt eksponerede personer, som 2+ Revision gerne vil medvirke til at passe godt på i den aktuelle situation – og vi opfordre alle til at gøre det samme.

Hvad skal du gøre som virksomhed

Som virksomhed anbefaler vi, at du iværksætter egne initiativer, der kan reducerer risikoen for smittespredning. Sådanne initiativer bør omfatte tiltag, som så vidt muligt ikke påvirker virksomhedens økonomi i væsentlig grad – bl.a. da tidshorisonten for den nuværende situation er meget usikker. Du bør derfor ikke hjemsende medarbejdere uden adgang til hjemmearbejdsplads, frivillig karantæne eller andet – der medfører reduktion i kapaciteten i virksomheden uden en tilsvarende kompensation.

Medarbejdere i virksomheden er fortsat forpligtet til at møde op i virksomheden – eller arbejde hjemmefra, hvis muligt. Bliver en medarbejder smittet, bør denne blive hjemme som ved almindelig sygdom – og virksomheden kan da søge refusion af løn under sygdom efter de herom gældende regler. Sættes en medarbejder i karantæne pga. mistanke om smitte, klassificeres dette som sygdom og der er ret til refusion. Arbejdsgiver kan forlange skriftlig dokumentation for karantænekravet.

Arrangementer

Som led i Regeringens tiltag til reduktion af smitte, forventes der fra mandag den 16. marts 2020 at være vedtaget en midlertidig lov, der forbyder arrangementer der samler mere end 100 personer. Herudover forventer man tillige at have midlertidig lovhjemmel til at påbyde at diskoteker, værtshuse mv. skal holdes lukket.

Er du en virksomhed som påtænker afholdelse af et større arrangement, en forening med forestående generalforsamling eller andet medlemsmøde – anbefaler vi at du udskyder arrangementet, indtil videre frem til ultimo marts 2020.

Er der i vedtægter eller lignende hjemlet krav om, at en generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned, vurderer vi at en udskydelse vil være legal og gyldig afledt af myndighedernes påbud (og anbefalinger), da situationen må anses for ekstraordinær.

 

Hvis du vil vide mere om Corona (Covid-19), hvordan du som arbejdsgiver eller lønmodtager skal forholde dig, frivillige foreninger osv. samt myndighedernes anbefalinger og påbud, så kan du læse mere på www.conorasmitte.dk.