Hjælpepakkerne til erhvervslivet ændrer sig løbende. Vi har nedenfor oplistet hovedlinjerne, herunder vilkår og dokumentationskravene til de 3 primære ordninger.

Der er den 18. april 2020 indgået politisk aftale om ændringer (forbedringer) af ordningerne. Disse ændringer er indarbejdet i oversigten. Der er samtidig lavet en ny ordning for modtagere af både A- og B-indkomst, hvor Covid-19 har medført et fald i indkomsten. Denne ordning indgår ikke i oversigten, men der tilgår snarest selvstændig information om denne ordning.

Der er samtidig indgået aftale om, at ordningerne forlænges til 8. juli 2020 – en forlængelse på 1 måned. Har du søgt eller skal du til at søge, vil din ansøgning kun gælde den almindelige Covid-19 periode fra 9. marts til 8. juni 2020, idet der skal søges separat for den forlængede periode. Der mangler fortsat klare linjer for vilkår, beregningsmetoder mv. for den forlængede periode – nærmere information herom tilgår i separat nyhed.

De centrale ændringer/tilpasninger i ordningerne – der politisk er aftalt den 18. april 2020 omfatter:

  • Forøgelse af kompensationssatsen fra 75 til 90% ved omsætningstab, og 100% for periode med tvangslukning
  • Nedsættelse af grænse for kompensationsret for faste omkostninger, fra omsætningstab fra 40% nedsat til 35%
  • Faste omkostninger i Covid-19 perioden skal mindst udgøre kr. 12.500, imod oprindeligt kr. 25.000
  • Hvis der er salg i periode med tvangslukning, reduceres kompensationssatsen til den teknisk beregnede sats afhængig af omsætningstabet (100% kompensation i lukkeperiode kan ikke opnås)

De 3 primære støtteordninger (hjælpepakker) er pr. 2. maj 2020 sammensat således:

Ordning Krav/Vilkår Dokumentation Hvor/

hvordan søges

Kompensation for omsætningstab ·         Forventet omsætningstab på mindst 30% (i forhold til 2. kvartal 2019)

·         Du skal eje mindst 25% af virksomheden

·         Du skal deltage aktivt i virksomhedens drift

·         Du kan max. få kompensation fra én virksomhed

·         Mindst månedlig omsætning på kr.  10.000

·         Omsætningsnedgang kompenseres med 90%, dog max. kr. 23.000 pr. måned pr. ejer – dog 100% for periode med lukning ved påbud

·         Ejeren må ikke have personlig indkomst over 800.000 kr. i 2020

1.    Årsomsætning 2019

2.    Omsætning i perioden 2. kvartal 2019

3.    Opgjort forventede omsætning i perioden 9/3 – 8/6 2020

4.    Tro-og-love-erklæring (indgår i digital ansøgning)

Det er virksomheden der søger via www.virk.dk (virksomheden skal anvende virksomhedens NemID eller ejerens private NemID, hvis der kun er én ejer)

 

Revisor kan bistå med ansøgningen, hvis kunden giver adgang med NemID

 

Kompensationen tilgår ejeren (ikke virksomheden)

Kompensation for hjemsendte medarbejdere ·         Hvis medarbejdere ved skriftlig aftale hjemsendes i hele eller dele af perioden 9/3 – 8/6 2020

·         Antal hjemsendte medarbejdere skal mindst udgøre 30% af medarbejderantallet – ejeren tæller ikke med

·         Årsag til hjemsendelse skal være knyttet til Corona/Covid-19 krisen

·         Hjemsendte medarbejdere må ikke afskediges i hjemsendelsesperioden

·         Kompensationen udgør 75% af løn (månedslønnede), dog 90% for timelønnede – dog max. kr. 30.000 pr. hjemsendte medarbejder

1.    Oplysninger om hjemsendte medarbejdere, omfattende:

a.    Navn

b.    Cpr.nr

c.     Funktionær/ Timelønnet/ Elev

d.    Timer pr. uge

e.    Månedsløn (inkl. ATP/Pension)

f.     Antal timer, der ikke indgår i hjemsendelsen (f.eks. ferie)

Det er virksomheden der søger via www.virk.dk (virksomheden skal anvende virksomhedens NemID eller ejerens private NemID, hvis der kun er én ejer)

 

Revisor kan bistå med ansøgningen, hvis kunden giver adgang med NemID

 

Kompensationen tilgår virksomheden

Kompensation for faste omkostninger ·         Virksomheden skal i perioden 9/3 – 8/6 2020 have en omsætningsnedgang på mindst 35% i forhold til 2. kvartal 2019

·         Faste omkostninger i perioden 9/3 – 8/6 2020 skal mindst udgøre kr. 12.500

·         Ansøgning skal forsynes med erklæring fra statsautoriseret eller registreret revisor; Udgiften hertil kompenseres med 80%, dog max. kr. 16.000

·         Er der underskud i 2019, beskæres kompensationen med ¼-del af underskud gange med kompensations-satsen – jf. nedenfor

·         Kompensationssatsen er:

o    Tvangslukket: 100%

o    Omsætningstab 35-60%: 25%

o    Omsætningstab 60-80%: 50%

o    Omsætningstab 80-100%: 80%

1.    Realiseret omsætning 2. kvartal 2019

2.    Forventet omsætning i perioden 9/3 – 8/6 2020

3.    Realiserede faste omkostninger 1/12 2019 – 29/2 2020

4.    Forventede faste omkostninger 9/3 – 8/6 2020

5.    Dokumentation for revisorudgift, der kompenseres med 80%

6.    Dokumentation for leje-/leasingudgifter, dog ikke husleje

7.    Revisorerklæring (revisor uploader selv denne til myndighederne, når virksomheden har ansøgt)

 

Det er virksomheden der søger via www.virk.dk (virksomheden skal anvende virksomhedens NemID eller ejerens private NemID, hvis der kun er én ejer)

 

Revisor kan bistå med ansøgningen, hvis kunden giver adgang med NemID

 

Når virksomheden har sendt ansøgningen, modtager revisor besked om at godkende (inkl. indsende revisorerklæring)

 

Revisordata skal oplyses således:

·         2+ Revision

·         Statsaut. revisor Per Kristensen

·         MNE-nr. 33209

 

Kompensationen tilgår virksomheden

Har du allerede søgt om støtte efter én eller flere af ordningerne, så vil din ansøgning automatisk blive tilpasset de nye krav, som har virkning fra 9. marts 2020.

Har du ikke tidligere søgt støtte, fordi du ikke opfyldt kriterierne i de oprindelige ordninger – så anbefaler vi at du søger nu.

Ansøgningsfristen for den ordinære Covid-19 periode er 30. juni 2020.

Er du i tvivl eller har du brug for assistance med ansøgningen, så kontakt 2+ Revision på telefon 7453 2299 eller mail info@2plus-revision.dk. Vi sidder klar til at hjælpe dig.